صفحات

اسناد

کاربران گرامی!
ویب‏گاه انسجام ملی مجموعه‏ی قوانین و میثاق‏های را برای شما جهت بازدید آماده ساخته که بیشترین کاربرد را دارند. شما می‏توانید برای دریافت قوانین بیشتر، به ویب‏سایت وزارت عدلیه سر بزنید و بخاطر پیدا کردن میثاق‏های بیشتر، در گوگل جستجو کنید.

قانون اساسی
قانون اساسی افغانستان، یکی از قوانین اساسی کم‏نظیر در منطقه است. این قانون در دوازده فصل و یکصد و شصت و دو ماده تنظیم گردیده و با تایید لویه جرگه قانون اساسی و توشیح رییس جمهوری اسلامی افغانستان نافذ شده است. برای دریافت این‏جا را کلیک کنید

قانون انتخابات
این قانون به تاسی از احکام ماده سی و سوم و بند (۱) ماده صد و پنجاه نهم قانون اساسی در یازده فصل و شصت و دو ماده به منظور برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، مجلس نمایندگان، شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی تنظیم شده است. برای دریافت این‏جا را کلیک کنید

قانون رسانه‏های همگانی
قانون رسانه‏های همگانی افغانستان با در نظرداشت آموزه‏های اسلامی و به تاسی از حکم ماده سی و چهارم قانون اساسی و رعایت ماده نوزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر در یازده فصل و پنجاه و سه ماده تنظیم گردیده است. برای دریافت این‏جا را کلیک کنید

قانون احزاب سیاسی
قانون احزاب سیاسی، بر اساس حکم ماده سی و پنجم قانون اساسی افغانستان در پنج فصل و بیست و پنج ماده تنظیم گردیده و بر بنیاد آن، روش کار و نحوه‏ی فعالیت احزاب سیاسی مشخص شده است. برای دریافت این‏جا را کلیک کنید

قانون منع خشونت علیه زنان
قانون منع خشونت علیه زنان، به تاسی از احکام مواد بیست و چهارم و پنجاه و چهارم قانون اساسی افغانستان در چهار فصل و چهل و چهار ماده تنظیم گردیده و برای متخلفان، مجازات مشخصی پیش بینی شده است. برای دریافت این‏جا را کلیک کنید

قانون مصالحه ملي، عفو عمومي و ثبات ملي
قانون مصالحه ملی، عفو عمومی و ثبات ملی از سوی شورای ملی به تاریخ ۱۶/ ۲/ ۱۳۸۶ غرض توشیح به ریاست جمهوری ارسال گردید و چهارده ماه پس از آن، از سوی وزرات عدلیه در جریده رسمی نشر شد. برای دریافت این‎‏جا را کلیک کنید

قانون نظارت بر تطبيق ستراتيژي مبارزه علیه فساد اداری
قانون نظارت بر تطبیق ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری بر بنیاد مفاد قانون اساسی افغانستان در پنج فصل و بیست و دو ماده، برای از میان برداشتن فساد اداری و رسیدگی به فساد اداری در اداره‏های مندرج این قانون، تنظیم گردیده است. برای دریافت این‏جا را کلیک کنید