اقتصاد

طرح بودجه ملی ۱۳۹۸ از سوی مجلس سنا تایید شد

طرح بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۸ با ارائه نظریات پیشنهادی سناتوران، از سوی مجلس سنا تایید شد.

طرح بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۸ در نشست امروز (یکشنبه ـ ۴ قوس) مجلس سنا با اکثریت آرای سناتوران مورد تایید قرار گرفت.

سناتوران ۵۵ پروژه را منحیث نظریات مشورتی همزمان با تایید طرح بودجه ملی به وزارت مالیه پیشنهاد کردند.

پیش از این وزارت مالیه گفته که نیمی از نظریات مشورتی سناتوران را در طرح بودجه ملی می‌پذیرد.

فضل‌هادی مسلم یار رییس مجلس سنا نیز در نشست امروز گفت که این مجلس تلاش می‌کند تا در هماهنگی با ولسی جرگه آنان را قناعت دهد حداقل یک پروژه انکشافی پیشنهادی سناتوران را در طرح بودجه بپذیرند.

مجموع بودجه ملی سال ۱۳۹۸، ۳۹۹ میلیارد افغانی پیش‌بینی شده که ۲۷۵ میلیارد آن مصارف عادی دولت و ۱۲۴ میلیارد دیگر آن مصارف پروژه‌های انکشافی دولت را تامین خواهد کرد.

از مجموع ۱۲۴ میلیارد افغانی بودجه انکشافی نیز ۶۱ میلیارد آن بودجه اختیاری بوده و ۶۳ میلیارد دیگر آن بودجه غیر اختیاری است که از سوی کشورها و نهادهای کمک کننده جهانی مصرف خواهد شد.

طرح بودجه سال مالی ۱۳۹۸ نسبت به بودجه سال ۱۳۹۷ مالی حدود ۱۲ درصد افزایش یافته است.

همچنین این طرح بودجه ۱۲ میلیارد افغانی کسر دارد.

پیش از این همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه گفته است که طرح بودجه ملی سال ۱۳۹۸ مالی با در نظر داشت توانمندی مالی دولت و بهبود وضعیت اقتصادی مردم با معیارهای بین المللی ترتیب شده و برای کاهش فساد نیز در این بودجه تدابیری سنجیده شده است.

طرح بودجه ملی به تاریخ ۲۰ عقرب از سوی وزارت مالیه جهت تایید به مجلس سنا معرفی شد و بر بنیاد قانون این مجلس مکلف است تا در مدت ۱۵ روز طرح بودجه ملی را تایید کرده و دوباره به وزارت مالیه بفرستد تا آن وزارت جهت تصویب به مجلس نمایندگان معرفی کند.

بر بنیاد قانونی اساسی مجلس سنا تنها صلاحیت تایید بودجه ملی را دارد و صلاحیت نهایی که تصویب بودجه است از مجلس نمایندگان می‌باشد.