تماس با ما

صاحب امتیاز: حزب انسجام ملی افغانستان

مدیر مسئول: محمد مهدی مصباح

معاون مدیرمسئول: محمد ظاهر زارع

مسئول خبر: محمد کریم حسن زاده

عکاس: اولیا عماد

 

کابل – افغانستان

[email protected]

+۹۳۷۴۷۲۹۵۳۵۳

+۹۳۷۸۷۳۰۷۵۳۰