دسته -اقتصاد

اقتصاد

خشونت علیه زنان؛ عوامل و پیامدها

با گذشت یک و نیم دهه از شروع مبارزات حقوق بشری و دفاع از حقوق زنان، خشونت علیه زن در سراسر کشور بیداد می کند. خانه و خانواده، کوچه و بازار، دانشگاه و مدرسه،...

اقتصاد

بیکاری؛ رنج پایان‌ناپذیر

در بسیاری از کشورهای رو به انکشاف، شاید بیش‌تر از 50 درصد باشندگان آن در بخش‌های خصوصی مصروف کار باشند ولی در افغانستان اکثرا امروز فقط بخاطر کاریابی به...