دسته -اقتصاد

اقتصاد

افزایش بی‌پیشینه بهای دالر

محمد کریم در چند سال گذشته، بهای دالر در برابر بسیاری از اسعار خارجی افزایش چشمگیر داشته است. این موضوع شهروندان افغانستان را نیز با چالش های بزرگ اقتصادی...

اقتصاد

نگهداری پول افغانی، وجیبه ملی

لازم می‌بینم که در این قسمت واقعیت‌های جامعه را بیان نمایم. در جامعه‌ی ما فرهنگ نگهداری پول وجود ندارد، اگر هم وجود دارد آن هم به شکل استثنایی است. اشخاص و...

اقتصاد

پیامدهای احتکار روی اقتصاد

در هر جامعه، متناسب با آن ارزش‌های تعريف شده كه مورد توجه و احترام می‌باشد که آن را به نام ارزش اجتماعی ياد می‌کند. مانند حق شهروندی، حق همسايگی، نظم اجتماعی،...