صفحات

درباره ما

نسخه انگلیسینسخه پشتو

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

و امرهم شوری بینهم

قران کریم”

مرامنامه و اساسنامه

حزب انسجام ملی افغانستان

مرامنامه حزب انسجام ملی افغانستان

مقدمه:

کشور عزیز ما افغانستان، در طول سه دهه جنگ و بحران، بخشی از زیر بنا های مادی و معنوی خویش را از دست داده است. تنش و منازعات درونی و بیرونی، باعث تحمیل مصایب و آلام بی شماری بر ساکنان این مرز و بوم گردیده است. ریشه بحران های دوامدار سیاسی کشور، قبل از عوامل بیرونی، در درون مناسبات پیچیده سیاسی و اجتماعی، قابل ردیابی است. حکومت های استبدادی، با اشاعه جهل، تعصب و نفاق، زمینه ساز اصلی منازعات و مداخلات بیگانگان، در مقدرات کشور شده و زنجیره ای از کشمکش ها و منازعات درونی و بیرونی را برحیات مردم ما تحمیل نموده است. اگر در روند تحولات جدید، ریشه ها و منابع بحران، شناسایی و علاج اصولی نگردد، باز هم شاهد دور جدیدی از تنش و نفاق و تباهی هویت و عزت مردم خویش خواهیم بود.

گرچه افغانستان امروزه وارد فصل نوین حیات سیاسی و اجتماعی خویش گردیده و در راستای نظام سازی، حاکمیت قانون و تامین صلح و وفاق، توفیقاتی به دست آورده است،. اما تا نیل به زندگی سعادتمند و عادلانه، راه درازی در پیش است. تجربه سایرجوامع، در بیرون رفت از بحران های سیاسی و اجتماعی، درس عبرتی است، که می تواند در تامین صلح و ثبات، به مردم ما کمک نموده و دوره گذار از نابسامانی ها را تسریع نماید.

چنانچه تحول آفرینان معاصر، صداقت مندانه، گذشته را چراغ راه آینده ساخته، نهاد ها و اساسات را بر مبنای اصول انسانی استوار سازند و برای بیرون رفت کشور از جنگ به صلح، از نفاق، به وفاق، و از افراط گرایی به اعتدال، بر مشارکت و نقش آگاهانه مردم، اعتماد و باور نمایند، مطمئناٌ ملت ما، از آزمون های دشوار، کامیاب برخواهد آمد.

تحولات دهه اخیر، فرصتی برای مردم ما فراهم ساخت، تا پس از سال ها جنگ و بحران، دموکراسی و آزادی را تجربه نمایند. تعیین مقدرات، تساوی حقوق و عدالت اجتماعی، از خواسته های اساسی مردم است که برای به دست آوردن آن بهای سنگین را پرداخت نموده اند. اما تا رسیدن به سرمنزل مقصود راه دشواری در پیش است که جز از طریق مبارزه و بسیج همه نیرو های ملی دست یافتنی به نظر نمی رسد، زیرا دشمنان آزادی و عدالت، همواره در کمین نابودی سعادت و عزت مردم نشسته و از هیچ نیرنگی دریغ نکرده اند.

استفاده از روند تحولات جدید، برای دست یابی به آرمان های ملی، به اراده و عزم همه نیروهای معتقد به مصالح افغانستان بستگی دارد. زیرا دستیابی به توسعه سیاسی، تنها از طریق توسعه آگاهی و بینش توده ها دست یافتنی است. پیش نیاز آن نیز بسط و گسترش نهضت ها و جریانات سیاسی و مدنی است که بتواند بستر حضور آگاهانه مردم را در عرصه های سیاسی و اجتماعی، فراهم نموده و مطالبات ملی را از قوه به فعل در آورد. در این راستا سهمگیری علماء، روشنفکران، و نخبه گان ملی، پشتوانه محکمی است که می تواند نهضت های مدنی و سیاسی را تسریع نموده و به نهادینه شدن ارزشهای دموکراتیک کمک نماید.

بنیانگذاران حزب انسجام ملی افغانستان با تحلیل دقیق اوضاع و شرایط کشور، اساسی ترین رسالت خویش را سازمان دهی نیرو های نخبه و دلسوز ملی می داند تا از طریق ایجاد کانون سیاسی، محوری بگشاید برای تمرکز و فعالیت نیرو های معتقد به منافع و مصالح ملی، زیرا باورمند است، که ایجاد سازمان سیاسی، بستری خواهد بود برای انسجام تمامی نیرو های دردمند و متعهد، تا بتواند از دستاورد های مبارزات مردم کشور حراست نموده و در برابر حق کشی ها و بی عدالتی ها، ایستادگی و مبارزه پیگیر نماید.

اصول و مبانی تفکر سیاسی و اجتماعی حزب انسجام ملی افغانستان

الف: اسلام

ما اسلام را به عنوان ديني كه در بنيانگذاري تمدن، تاريخ و فرهنگ بشري و در حیات فردي و اجتماعي مردم نقش اساسي داشته، و اساسی ترین ارزش های انسانی و ملی ما از این منبع سرچشمه می گیرد، از منابع اصلي قانون گذاري می دانیم.

ب:دموکراسی

از نظر ما دموکراسی، بهترین سیستم حکومت داری در افغانستان است، که می تواند در پایان دادن به حکومت های خود کامه و مزدور، زمینه ساز رفع بحران و کشمکش های دوامدار در کشور باشد. ایجاد نهاد های مشروع به منظور تامین و برآورده ساختن خواست ها و مطالبات ملی، تنها از طریق ایجاد نظام دموکراتیک و مردمی امکان پذیراست.

ج:عدالت اجتماعی

عدالت اجتماعی به مفهوم دادن فرصت و امکانات برابر، برای تمام شهروندان، اصلی ترین عامل رشد و ترقی مادی و معنوی کشور می باشد. زیرا روح مشارکت و همگرایی، از طریق توزیع عادلانه امکانات مادی و معنوی برای تمام اتباع کشور تقویت خواهد شد و عدالت است که زمینه ساز رشد استعداد و قابلیت های همه شهروندان را فراهم نموده، توسعه و ترقی ملی را امکان پذیر می سازد.

د:وحدت ملی

مردم افغانستان با تمام تنوعات قومی، لسانی و مذهبی، طی قرون متمادی، زندگی جمعی را تجربه کرده و از هویت ملی خویش مشترکاٌ به دفاع برخاسته اند. ما تنوع و تکثر را مایه غنای فرهنگی و اجتماعی کشور دانسته با هر نوع تمایز طلبی و برتری جویی مبارزه می نماییم. هر نوع تبعیض در نظام شهروندی را عمل مناقض استقلال و وحدت مردم کشور دانسته، با آن مبارزه خواهیم کرد.

هـ:استقلال

استقلال همچون آزادی جزء سرشت آدمی و خواست به حق ملل زنده و بیداری است که خواهان حاکمیت بر مقدرات خویش می باشند. مردم ما برای نیل به استقلال و آزادی، مجاهدت های خستگی ناپذیر نموده و قربانی های بی شمار داده اند. ما با تکیه بر اصل استقلال، خواهان روابط نیک با همه ملل عالم بوده و از هر نوع تنش زدایی در سطح منطقه و جهان حمایت می نماییم.

سیاست ها و برنامه های حزب:

الف: داخلی

۱٫دفاع از استقلال و تماميت ارضی؛

۲٫تلاش در جهت تحکیم وحدت ملی؛

۳٫مبارزه با هر نوع تبعیض و بی عدالتی؛

۴٫حمایت از نظام منتخب بر اساس دموکراسی، و اراده آزاد مردم؛

۵٫تلاش در جهت ایجاد اداره سالم، عادلانه و مسئول؛

۶٫تامین ارتباط سالم میان مردم و حکومت قانونی؛

۷٫تلاش در جهت تجدید ساختار تقسیمات واحد های اداری، براساس معیار نفوس؛

۸٫تلاش در ایجاد توازن میان مناطق، از طریق اولویت دادن توسعه به مناطق محروم ؛

۹٫حمایت و تقویت قوای مسلح کشور، با رعایت ترکیب ملی ؛

۱۰٫حمایت از روند خلع سلاح عمومی؛

۱۱٫مشارکت عادلانه همه اقوام در ساختار سیاسی و اداری.

ب:خارجی

۱٫حمایت از منشور سازمان ملل متحد، کنوانسیون ها و میثاق های بین المللی مطابق با قانون اساسی؛

۲٫رعایت و خدشه ناپذیری اصل استقلال، در برقراری روابط و تنظیم مناسبات خارجی؛

۳٫حمایت از گسترش روابط بین المللی، با حفظ اصل استقلال و عدم مداخله در امور همدیگر؛

۴٫حمایت از سیاست پیوستن کشور در اتحادیه های سیاسی و اقتصادی بین المللی و منطقه ای؛

۵٫تاکید بر اصل تنش زدایی منطقه ای و حل مناقشات از طرق مسالمت آمیز بر اساس رعایت اصل احترام متقابل و حسن همجواری؛

۶٫حمایت از ائتلاف بین المللی مبارزه با تروریزم.

ج:اقتصادی

۱٫حمایت از رشد و توسعه اقتصاد ملی، از طریق تقویت زیربنا های زراعت، صنعت و تولید؛

۲٫حمایت از توسعة و انکشاف روستا ها، از طریق مکانیزه سازی زراعت، تقویت مالداری وگسترش تسهيلات اعتباری برای روستانشینان؛

۳٫حمایت از سکتورخصوصی، در چوکات قانون؛

۴٫تلاش در جهت حفظ محیط زیست؛

۵٫حمایت از سیاست های اقتصادی، در جهت انکشاف متوازن کشور؛

۶٫حمایت از روند بازسازی و تجدید زیربنا های مادی؛

۷٫تلاش در جهت بهره برداری اصولی و توزیع عادلانه منابع و عواید ملی؛

۸٫فراهم سازی زمینه کار و اشتغال مناسب برای همه.

د: فرهنگی

۱٫تلاش در جهت رشد و توسعه فرهنگ ملی؛

۲٫کمک به توسعه و بالندگی فرهنگ های محلی؛

۳٫حفظ میراث فرهنگی و آبدات تاریخی؛

۴٫حمایت و دفاع از حقوق اطفال از طریق تامین زمینه تعلیم و تربیت مناسب؛

۵٫تلاش در جهت مساعد ساختن زمینه آموزش و تعلیم سواد حیاتی برای همه اتباع کشور؛

۶٫سعی و حمایت از فراهم سازی زمینه تحصیلات عالی برای اهالی مناطق محروم؛

۷٫تلاش در جهت گسترش زمینه، آموزش های مسلکی و تخصصی برای نسل جوان.

هـ: اجتماعی

۱٫حمایت از ابتکارات و نو آوری های علمی و فنی؛

۲٫احترام به آزادی فردی و مدنی؛

۳٫حمایت از آزادی بیان در چوکات قانون؛

۴٫حمایت و دفاع از حقوق زن؛

۵٫حمایت از فعالیت آزادانه احزاب، سازمان های سیاسی و مدنی؛

۶٫حمایت از فعالیت اتحادیه های صنفی؛

۷٫حمایت از تامین محیط زیست سالم؛

۸٫حمایت از تامین امکانات مناسب ورزشی برای همه؛

۹٫مبارزه جدی با پدیده کشت، تولید، قاچاق و استعمال مواد مخدر؛

۱۰٫تلاش در جهت احترام و دفاع از حقوق معلولین و سالمندان، ایتام و خانواده های شهدا؛

۱۱٫حمایت از فراهم آوری فرصت بازگشت آبرو مندانه و تامین زمینه زندگی مناسب برای مهاجرین.

اساسنامه حزب انسجام ملی افغانستان

مقدمه:

مردم افغانستان در طول تاریخ، بویژه در سده اخیر شاهد فراز و فرود های فراوانی از نهضت ها، انقلاب ها، کشمکش های داخلی و تجاوزات خارجی بوده، اما از استقلال، تمامیت ارضی، هویت و عزت خویش سر سختانه حراست نموده اند.

هر چند مردم ما همواره در مراحل دشوار دفاع از استقلال، تمامیت ارضی و ارزش های والای دینی و فرهنگی خویش، رشادت ها و قهرمانی های بزرگی نشان داده و سرسختانه مقاومت کرده اند اما در مرحله گذار و ثبات به ابتدایی ترین حق انسانی و شهروندی خویش دست نیافته اند. زیرا نظام های مستبد و وابسته، از طریق اشاعه جهل، تعصب، فقر، فساد و نفاق، قدرت خود را در عجز و بیگانگی مردم از حاکمیت جستجو نموده اند.

بحران ها و منازعات ممتد و مستمر، که مانع عمده دستیابی مردم کشور، به ترقی، بالندگی و وفاق ملی است، ریشه در مناسبات خارجی دارد که در صورت غفلت و عدم توجه جدی، حیات نسل امروز و فردای کشور را به مخاطره خواهد انداخت.

نجات از زنجیره بحران ها بدون تجدید نظر و تحول در تمام عرصه ها ناممکن به نظر می آید. آزادی، دموکراسی، پلورالیزم سیاسی، عدالت اجتماعی، احترام به کرامت انسانی و حقوق بشر در دنیای مدرن امروز از مهمترین شرایط غلبه بر بحران ها و منازعات به حساب می آید، که به عنوان یک رسالت ملی و انسانی فرا روی نسل دردمند، آگاه و با انگیزه معاصر قرار دارد.

اکنون که مردم افغانستان از بستر ویرانه ها، قد بر افراشته و به قیمت مجاهدت ها و مقاومت های خستگی ناپذیر، فصل جدید در حیات سیاسی و اجتماعی خویش گشوده اند، بسیار به جا و شایسته است که تحولات و تجربیات تلخ گذشته مایه عبرتی برای رسم و راه آینده شود.

گرچه رویکرد تحولات دهه اخیر، زمینه تغییر بسیاری از معادلات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را فراهم ساخت اما تا تحقق ارزش های دموکراسی، پلورالیزم سیاسی، تامین آزادی های عمومی، برقراری عدالت اجتماعی، و استقرار حقوق بشر، راه درازی در پیش است که جز با بسیج نیرو های دلسوز، روشنفکر، آزاد اندیش و ترقی خواه، میسر نخواهد شد.

در این راستا است که ما توسعه آگاهی و بصیرت ملی را شرط لازم توسعه سیاسی و بهبود ساختار های اساسی قدرت می دانیم و تأکید داریم که حضور فعال مردم غیور و شریف افغانستان در تعیین مقدرات خویش، یگانه راه تحقق آرمان های والای دینی و ملی است، و این نیز بدون حضور مقتدرانه نهاد های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مدنی، در تمامی عرصه ها نا ممکن می نماید.

بنیانگذاران حزب انسجام ملی افغانستان، با توجه به تحولات و شرایط جدید، انسجام نیرو های مستقل، روشنفکر، آگاه و با انگیزه را در یک جریان فراگیر ملی، اساسی ترین حرکت برای نیل به اهداف عالی ملت قهرمان افغانستان دانسته و باورمند است که توسعه همه جانبه و تحقق ارزش های والای اسلامی و ملی جز با مشارکت فعال و هدفمند همه نیرو های شایسته و نخبه کشور میسر نیست. بدین جهت حزب انسجام ملی وظیفه خود میداند تا از طریق دفاع از آرمان ها و مطالبات به حق مردم، زمینه حضور آگاهانه و مقتدرانه آنها را در قدرت فراهم سازد. اصول دموکراسی، روحیه تحمل پذیری، احترام به عقاید و کرامت انسانی، یگانه مبنای فراخوانی و همکاری ما با جریان ها و نیرو های ملی است.

بنیانگذاران حزب انسجام ملی افغانستان، با استعانت از خداوند بزرگ و حمایت بی شائبه مردم، مصمم اند که با استفاده از فرصت ها و شرایط جدید، با سازمان دادن نیرو های باورمند، بصیر و با انگیزه، حرکت عظیم سیاسی، اجتماعی، فرهنگی را آغاز نمایند تا در خدمت منافع مردم و توسعه همه جانبه کشور باشند .

حزب انسجام ملی افغانستان (حاما) مصمم است که با استفاده از مجاری قانونی، زمینه مشارکت تمام مردم را در ساختار های بنیادی کشور فراهم نموده و برای تحقق دموکراسی، پلورالیزم سیاسی، عدالت اجتماعی و ارزش های والای دینی و ملی از تمام توان خود استفاده نموده و به هیچ سازشی تن در ندهد.

(حاما) در تلاش است تا با مظاهر نفاق، ظلم، تعصب، تنگ نظری و افراط گرایی، مبارزه نموده و آگاهی، خرد ورزی، تحمل پذیری و گفتگو را مبنای عمل و رفتار اجتماعی و فرهنگی خویش قرار دهد.

(حاما) هم چنین اعتقاد دارد که آگاهی و حضور مردم در عرصه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، پشتوانه محکم تحقق اهداف والای دینی و ملی بوده و زمینه ساز موفقیت جریان های خدمت گذار ملی است.

فصل اول

احکام عمومی

ماده اول:

این اساسنامه به تأسی از ماده سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان و ماده چهارم قانون احزاب، به منظور تأسیس و تنظیم فعالیت های “حزب انسجام ملی افغانستان” وضع گردیده است. حزب انسجام ملی افغانستان متعهد به رعایت احکام قانون اساسی، قانون احزاب سیاسی و سایر قوانین نافذه کشور می باشد.

ماده دوم:

نام تشکیلات، “حزب انسجام ملی افغانستان” می باشد.

ماده سوم:

هرگاه در این اساسنامه، حزب گفته شود، منظور، “حزب انسجام ملی افغانستان” است.

ماده چهارم:

حزب، یک تشکل فراگیر ملی بوده که بر بنیاد مشارکت داوطلبانه و آگاهانه شخصیت های مستقل ملی و معتقد به دموکراسی، پلورالیزم سیاسی، عدالت اجتماعی، وحدت ملی و تمامیت ارضی، اهداف خویش را از طریق مبارزات سیاسی قانونمند و مسالمت آمیز تعقیب می نماید. هر شهروند کشور بدون در نظر داشت ملاحظات قومی، مذهبی، سمتی، جنسی و لسانی،حق عضویت، انتخاب کردن و انتخاب شدن در حزب را دارا می باشد.

ماده پنجم:

حد نصاب جلسات حزب، حضور اکثریت مطلق اعضاء (نصف + یک) می باشد. تصامیم و فیصله ها، براساس اکثریت آراء اعضای حاضر اتخاذ می گردد .

ماده ششم:

دفتر مرکزی حزب در شهر کابل است. در ولایات، ولسوالی ها و محلات نیز نمایندگی های حزب، فعالیت می نماید .

ماده هفتم:

سمبول حزب، متشکل از نماد های اعتقادی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی ذیل است:

کلمه الله (ج)، محراب، قلم، کتاب، خوشه گندم، چرخ صنعت، و کره زمین با ذکر اسم و تاریخ تاسیس حزب.

فصل دوم

ساختارتشکیلات

ماده هشتم:

حزب، دارای تشکیلات ذیل می باشد:

۱٫مجمع عمومی

۲٫شورای مرکزی

۳٫شورای رهبری

۴٫شورای ولایتی

۵٫شورای ولسوالی و محلی

ماده نهم:

مجمع عمومی

مجمع عمومی، عالیترین مرجع تصمیم گیری حزب است که هر چهار سال یکبار دایر می گردد. اجلاس فوق العاده مجمع عمومی، بنا به پیشنهاد دو ثلث اعضای شورای مرکزی و تأیید شورای رهبری می تواند زودتر برگزار گردد.

ماده دهم:

در جلسات مجمع عمومی، اعضای شورای مرکزی، شورای رهبری، شورای ولایتی و شورای ولسوالی و محلی شرکت می نمایند.

تبصره ۱: شورای رهبری می تواند، اشخاص مستقل ملی و بین المللی را به عنوان مهمان در جلسات مجمع عمومی دعوت نماید

ماده یازدهم:

وظایف و صلاحیت مجمع عمومی

۱٫تعیین خط مشی کلی حزب؛

۲٫انتخاب هیات رئیسه مجمع عمومی؛

۳٫انتخاب اعضای شورای مرکزی؛

۴٫استماع گزارش فعالیت های حزب که توسط رئیس شورای رهبری ارائه می شود؛

۵٫تصویب و تعدیل اساسنامه حزب.

ماده دوازدهم:

مجمع عمومی در اولین اجلاس خود ، تحت ریاست رئیس موقت شورای مؤسسان، هیات رئیسه را انتخاب و طرز العمل مجمع را تصویب می نماید .

ماده سیزدهم:

تا زمانیکه اولین مجمع عمومی، مطابق این اساسنامه دایر شود، شورای مؤسسان اختیارات و صلاحیت های مندرج در ماده یازدهم را به عهده دارد .

ماده چهاردهم:

شورای مؤسسان متشکل از چهل و سه نفــر (۴۳) عضو از مناطق و اقشار مختلف جامعه می باشد.

ماده پانزدهم:

شورای مؤسسان پس از تصویب اساسنامه و کسب مجوز، آغاز کار حزب را طی یک همایش عمومی رسماً اعلام می نماید.

ماده شانزدهم:

پس از تشکیل اولین مجمع عمومی و انتخاب اعضای شورای مرکزی، شورای موسسان منحل می گردد

ماده هفدهم:

شورای مرکزی

شورای مرکزی بعد از مجمع عمومی، عالیترین مرجع تصمیم گیری حزب می باشد. شورا متشکل از یکصد و پنجاه و پنج (۱۵۵) نفر عضو است که از سوی مجمع عمومی طی انتخابات مستقیم سری و یا علنی، برای یک دوره چهار ساله انتخاب می گردد

تبصره ۲: شورای مرکزی حداقل سال یکبار تشکیل جلسه می دهد

ماده هجدهم:

شرایط عضویت در شورای مرکزی:

۱٫تبعه افغانستان بوده و سن بیست و پنج سالگی را تکمیل کرده باشد؛

۲٫معتقد به ارزشهای اسلامی، دموکراسی، کرامت انسانی و حقوق بشر باشد؛

۳٫متعهد به منافع و مصالح ملی باشد؛

۴٫دارای توانایی درک و تحلیل اوضاع و جریانات کشور و جهان باشد؛

۵٫دارای سوابق و شهرت نیک باشد؛

۶٫از سوی محکمه ذیصلاح به ارتکاب جرایم و جنایات ضد بشری محکوم نشده باشد.

ماده نوزدهم

وظایف و صلاحیت شورای مرکزی:

۱٫تعیین و تصویب خط مشی سیاسی حزب؛

۲٫انتخاب و عزل رئیس، معاون، منشی شورای رهبری، مسئولین و معاونان کمیته های اجرایی؛

۳٫تصویب بودجه سالانه حزب؛

۴٫استماع گزارش کاری شورای رهبری؛

۵٫انتخاب هیات رئیسه موقت؛

۶٫تصمیم در مورد اتحاد با احزاب و سازمان های سیاسی داخلی؛

۷٫تدوین و تصویب طرزالعمل های مربوطه؛

۸٫تعیین میزان حق الشمول و حق العضویت اعضای حزب.

ماده بیستم:

شورای رهبری

شورای رهبری حزب دارای سی و پنج (۳۵) نفرعضو می باشد که عبارت اند از:

رئیس، معاون، منشی و رؤسای کمیته های اجرایی حزب که برای یک دوره چهار ساله انتخاب شده، ولی انتخاب آنها برای چند بار مانعی ندارد، مابقی اعضای شورای رهبری از میان اعضای شورای مرکزی که شرایط ذیل را داشته باشند انتخاب می شوند

۱٫دارای دانش و تجربه کافی در عرصه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باشند.

۲٫توانایی حضور منظم در جلسات شورای رهبری را داشته باشند

ماده بیست و یکم:

شورای رهبری، در فاصله برگزاری دو اجلاس شورای مرکزی، عالیترین مرجع تصمیم گیری حزب بوده و از کلیه امور حزب سرپرستی و نظارت می نماید و در برابر شورای مرکزی و مجمع عمومی جوابگو می باشد.

ماده بیست و دوم:

شورای رهبری حد اقل ماه یکبار تشکیل جلسه می دهد. اجلاس فوق العاده منوط به پیشنهاد دوثلث اعضاء و یا دعوت رئیس می باشد.

ماده بیست و سوم:

کمیته های اجرایی حزب

۱٫کمیته سیاسی؛

۲٫کمیته تشکیلات؛

۳٫کمیته فرهنگی؛

۴٫کمیته اداری و مالی؛

۵٫کمیته خدمات اجتماعی؛

۶٫کمیته نظارت و تفتیش؛

۷٫کمیته امور زنان؛

۸٫کمیته امور جوانان.

ماده بیست و چهارم:

ریاست کمیته ها را اعضای شورای رهبری عهده دار می باشند.معاونت و اعضای کمیته ها اجرایی، به استثناء موارد تخصصی، ترجیحا از میان اعضای شورای مرکزی انتخاب می گردند.

ماده بیست و پنجم:

وظایف و صلاحیت های شورای رهبری

۱٫طرح و تطبیق پالیسی حزب؛

۲٫ترتیب و پیشنهاد بودجه سالانه حزب به شورای مرکزی؛

۳٫نظارت بر عواید و مخارج حزب؛

۴٫تأمین ارتباط با احزاب و سازمان های اجتماعی و مدنی داخلی؛

۵٫عقد قرارداد ها و توافقات با احزاب و سازمانهای داخلی و انجام معاملات منقول و غیرمنقول؛

۶٫جلب کمک های مادی و معنوی داخلی از اشخاص حقیقی و حکمی؛

۷٫حفظ و مراقبت اموال منقول و غیرمنقول حزب؛

۸٫تصویب آیین نامه های داخلی کمیته ها؛

۹٫تشکیل کمیسیون های اجرایی در صورت لزوم و در مواقع خاص؛

۱۰٫انتخاب و عزل اعضای کمیته ها؛

۱۱٫ائتلاف با احزاب و سازمان های سیاسی داخلی؛

۱۲٫تعیین موقف و کاندید های حزب در هنگام انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی، شورا های ولایتی، شورا های ولسوالی، و شاروالی ها؛

۱۳٫انتخاب رؤسای شورای ولایتی، ولسوالی و محلات و تایید اعضای کمیته های ولایتی حزب؛

۱۴٫تعیین هیات، استخدام و معاشات پرسونل در چوکات حزب.

ماده بیست و ششم:

وظایف و صلاحیت رئیس شورای رهبری

۱٫ریاست جلسات شورا؛

۲٫عزل و نصب سخنگو ازمیان اعضای شورای رهبری؛

۳٫اعلام جلسات فوق العاده؛

۴٫ارایه گزارش کاری به شورای مرکزی و مجمع عمومی؛

۵٫مراقبت و نظارت برعملکرد کمیته ها ی اجرایی.

تبصره۳: رئیس در برابر مجمع عمومی، شورای مرکزی و شورای رهبری پاسخگو می باشد.

ماده بیست و هفتم:

در غیاب رئیس شورای رهبری وظایف رئیس را معاون شورای رهبری انجام می دهد.

ماده بیست و هشتم:

شورای ولایتی

شورای ولایتی در سطح ولایات، عالی ترین مرجع تصمیم گیری حزب بوده که با ایجاد کمیته های اجرایی مطابق ماده بیست و سوم، فعالیت خویش را آغاز می نماید.

ماده بیست و نهم:

شورای ولایتی ماهوار تشکیل جلسه می دهد. اجلاس فوق العاده منوط به دعوت رئیس و یا پیشنهاد دو ثلث اعضاء می باشد.

ماده سی ام:

لایحه وظایف کمیته های شورای ولایتی در مطابقت با کمیته های شورای اجرایی تنظیم و پس از تأیید شورای رهبری قابل تطبیق است.

ماده سی و یکم:

اعضای کمیته های شورای ولایتی، بنا به پیشنهاد رئیس شورای ولایتی، توسط شورای رهبری انتخاب می گردد.

ماده سی و دوم:

شورای ولایتی به رئیس و شورای رهبری پاسخگو می باشد.

ماده سی و سوم:

شورای ولسوالی و محلی

شورای ولسوالی و محلی، عالی ترین مرجع تصمیم گیری حزب در سطح ولسوالی و محلات است که در مطابقت با طرزالعمل کمیته های اجرایی، فعالیت می نماید.

ماده سی و چهارم

شورای ولسوالی و محلی ماهوار تشکیل جلسه می دهد. اجلاس فوق العاده، منوط به دعوت رئیس و یا پیشنهاد دوثلث اعضاء، می باشد.

ماده سی و پنجم

لایحه وظایف کمیته های شورای ولسوالی و محلی در مطابقت با کمیته های اجرایی تنظیم و پس از تأیید شورای رهبری قابل تطبیق است.

ماده سی و ششم

اعضای کمیته های شورای ولسوالی و محلی، بنا به پیشنهاد رئیس شورا، توسط شورای رهبری ولایتی انتخاب می گردند.

ماده سی و هفتم

رئیس شورای ولسوالی و محلی درمقابل رئیس شورای ولایتی پاسخگو می باشد.

فصل سوم

شرایط و مکلفیت های اعضأ

ماده سی و هشتم:

هر تبعه افغانستان بدون تبعیض قومی، مذهبی، سمتی، لسانی و جنسی، در صورت دارا بودن شرایط ذیل، می تواند عضویت حزب را کسب نماید:

۱٫تکمیل سن هیجده سالگی؛

۲٫قبول اساسنامه، مرامنامه و تکمیل فرم عضویت حزب؛

۳٫عدم محکومیت از سوی محکمه ذیصلاح به ارتکاب جرایم و جنایات ضد بشری؛

۴٫متعهد بودن به منافع و مصالح ملی؛

۵٫پرداخت حق الشمول، مطابق طرزالعمل مربوطه؛

۶٫تعهد به رعایت مقررات و حفظ اسرار تشکیلات.

ماده سی و نهم:

عضو حزب مکلف است که:

۱٫به ارزش های اسلامی و انسانی معتقد باشد؛

۲٫تابع تصامیم و فیصله های جمعی بوده و حافظ اسرار تشکیلات باشد؛

۳٫در جهت ارتقاء دانش و سلامت جسمی و روحی خود تلاش نماید؛

۴٫منافع جمعی را بر منافع فردی ترجیح دهد؛

۵٫حق العضویت را مطابق طرزالعمل، پرداخت نماید.

ماده چهلم:

عضو حزب در صورت نشان دادن لیاقت، فعالیت شایسته و خدمت ارزشمند در راستای اهداف جمعی، مطابق پیشنهاد کمیته تشکیلات، قرار زیر مورد تشویق قرار گرفته، مکافات داده می شود

۱٫تحسین نامه و تقدیر نامه؛

۲٫ ارتقاء به مدارج عالی حزب،

۳٫جوایز مادی و معنوی.

ماده چهلم و یکم:

مجازات حزب عبارت اند از:

۱٫توصیه شفاهی؛

۲٫اخطار کتبی؛

۳٫سلب مسئولیت حزبی؛

۴٫تعلیق عضویت حزب؛

۵٫اخراج از حزب.

تبصره۴: طولانی ترین دوره تعلیق یکسال است.

ماده چهل و دوم:

سلب عضویت در حالات ذیل صورت می گیرد

۱٫سوء استفاده از امکانات مادی و معنوی حزب؛

۲٫اهانت به اصول دین و معتقدات عامه؛

۳٫اثبات عضویت در حزب دیگر؛

۴٫دامن زدن به اختلافات قومی، لسانی و مذهبی؛

۵٫افشای اسرار حزب؛

۶٫تقدیم استعفاء نامه.

ماده چهل و سوم:

مکافات و مجازات های حزب، از سوی شورای رهبری با اکثریت آراء تعیین می گردد.

فصل چهارم

منابع مالی حزب

ماده چهل و چهارم:

رهبری حزب در دوره تصدی خویش مسئولیت امور مالی حزب را به عهده دارد و مخارج حزب از منابع ذیل تأمين می گردد:

۱٫حق الشمول و حق العضویت اعضاء؛

۲٫اعطای کمک بلاعوض توسط شخص حقیقی و حکمی؛

۳٫از درک عواید اموال منقول و غیر منقول حزب؛

۴٫مساعدت دولت در حین تدویر انتخابات،

۵٫سایر مساعدت ها از جانب اعضا.

ماده چهل و پنجم:

اسناد و اوراق بهادار حزب، توسط دو نفر از میان سه عضو ذیصلاح ذیل، امضاء می گردد:

۱٫رئیس ۲٫ معاون شورای رهبری ۳٫ مسئول امور مالی.

ماده چهل و ششم:

امور مالی حزب، در دفاتر خاص ثبت و بیلانس آن توسط مسئول امور مالی، به شورای رهبری، شورای مرکزی و مجمع عمومی ارائه می گردد.

تبصره ۵: حزب دارای شماره حساب بانکی بوده، چک های بانک، با امضای دو نفر از میان سه عضو مندرج ماده چهل و پنجم، مدار اعتبار است.

فصل پنجم

احکام متفرقه

ماده چهل و هفتم:

حزب در حالات ذیل با صلاحدید دوثلث اعضای مجمع عمومی منحل می گردد :

۱٫بروز اختلافات داخلی به نحوی که مانع از تعقیب اهداف و فعالیت سالم حزب گردد؛

۲٫فعالیت حزب در مغایرت با قانون اساسی قرار گیرد.

ماده چهل و هشتم:

در صورت انحلال، اموال منقول و غیرمنقول حزب، در اختیار دولت قرار می گیرد.

ماده چهل و نهم:

حزب، می تواند برای بیان مواضع و اهداف خویش، از ارگان های نشراتی، ویب سایت و وسایل ارتباط جمعی استفاده نماید .

ماده پنجاهم:

این اساسنامه دارای پنج (۵) فصل و پنجاه (۵۰) ماده و پنج (۵) تبصره می باشد. پس از تصویب شورای مؤسسان و کسب مجوز، قابل اجرا می باشد.

تمام