خبرها

تراکم قراردادها و تأخیر در اجرایی شدن پروژه‌های توسعه‌ای

قراردادها به بهانه اصلاحات و شفافیت در کمیسیون تدارکات انبار شده و اینگونه تمام چرخ کاری وزارت‌ها غیر فعال باقی مانده‌اند.  با این حال، با گرم شدن بیش‌تر هوا، ناامنی‌ها افزایش پیدا خواهند کرد و زمینه‌های اجرایی شدن پروژه‌های توسعه‌ای محدودتر خواهد شد. همچنین در برخی مناطق کشور همانند بدخشان و بامیان و دایکندی زمستان زودتر فراخواهد رسید و موانع طبیعی سد راه اجرای این پروژه‌ها خواهند شد.

برخی از اعضای مجلس نمایندگان از تراکم قراردادها و تأخیر در اجرایی شدن پروژه‌های توسعه‌ای اظهار نگرانی کرده‌ و می‌گویند که عامل این مشکلات کمیسیون تدارکات ملی است.

نمایندگان مجلس دیروز (شنبه ـ‌۲۳ ثور) در نشست عمومی مجلس اظهار داشتند که هزاران قرارداد پروژه‌های توسعه‌ای در کمیسیون تدارکات ملی تراکم کرده و به قرارداد داده نمی‌شوند.

جمهور نیوز نگاشته؛ نمایندگان مجلس می‌گویند که رییس‌جمهور غنی در دادن قراردادهای پروژه‌های پروژه‌ها انحصارگرایی کرده و به همین دلیل کار بسیاری از پروژه‌ها در سطح کشور تاهنوز آغاز نشده است.

هم‌اکنون حدود پنج ماه از سال مالی ۱۳۹۶ می‌گذرد و نمایندگان می‌گویند، در صورت ادامه این وضعیت، واحدهای مستقل بودجه‌ای، بیش از ۱۰ درصد بوجه توسعه‌ای شان را مصرف نخواهند توانست.

غلام فاورق مجروح یکی از اعضای مجلس گفته است: ۲۲۹۱ قرارداد پروژه انکشافی در کمیسیون ملی تدارکات تراکم کرده و اگر طوری که این کمیسیون قراردادها را پاس کند تا یک سال دیگر هم این پروژه‌ها به قرارداد داده نخواهند شد.»

آقای مجروح افزود، که این قراردادها به بهانه اصلاحات و شفافیت در کمیسیون تدارکات انبار شده و اینگونه تمام چرخ کاری وزارت‌ها غیر فعال باقی مانده‌اند.

با این حال، با گرم شدن بیش‌تر هوا، ناامنی‌ها افزایش پیدا خواهند کرد و زمینه‌های اجرایی شدن پروژه‌های توسعه‌ای محدودتر خواهد شد. همچنین در برخی مناطق کشور همانند بدخشان و بامیان و دایکندی زمستان زودتر فراخواهد رسید و موانع طبیعی سد راه اجرای این پروژه‌ها خواهند شد.

از سویی‌هم، کارشناسان می‌گویند که اگر حکومت در اجرای پروژه‌ها ناتوان باشد، ممکن کمک‌کنندگان بین‌المللی نیز از تعهداتی که کرده‌اند، عدول نمایند.