خبرها

کمبود سردخانه عامل ضرر کشاورزان

وزارت زراعت و آبیاری کار ساخت ۸ سردخانه را در سال ۱۳۹۱ آغاز کرد و قرار بود در سال جاری به بهره برداری سپرده شود اما حالا خبری از تکمیل کار آن سرد خانه ها نیست. خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که با توجه به مشکلات ترانزیتی که در افغانستان وجود دارد، نبود سردخانه ها یکی از مشکلات اساسی برای باغ داران افغان است و کاری که دراین عرصه صورت گرفته منظم و پاسخگو نیست، اکنون که یک ماه بعد فصل برداشت میوه ها میرسد و سردخانه ها به تعداد کافی در اختیار نداریم به مشکلات نگهداری و نگرانی ما افزوده است.

محمد کریم

یک ماه تا برداشت میوه های تازه مانده اما خبری از سردخانه های وعده داد ه شده نیست.

وزارت زراعت و آبیاری کار ساخت ۸ سردخانه را در سال ۱۳۹۱ آغاز کرد و قرار بود در سال جاری به بهره برداری سپرده شود اما حالا خبری از تکمیل کار آن سرد خانه ها نیست.

خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که با توجه به مشکلات ترانزیتی که در افغانستان وجود دارد، نبود سردخانه ها یکی از مشکلات اساسی برای باغ داران افغان است و کاری که دراین عرصه صورت گرفته منظم و پاسخگو نیست، اکنون که یک ماه بعد فصل برداشت میوه ها میرسد و سردخانه ها به تعداد کافی در اختیار نداریم به مشکلات نگهداری و نگرانی ما افزوده است.

به گفته مقامات وزارت زراعت و آبیاری این وزارت برای ساخت سرد خانه های معیاری زمان بیشتر و بودجه بیشتر نیاز دارد و به این زودی ها فراهم کردن آن ممکن نیست.

آنان می گویند، قرار است امسال کار ساخت ۲۴۰ سرد خانه با ظرفیت ۳۶۰۰ تن تکمیل و به بهره برداری برسد.

احمد شکیب عمر، مسؤل عملی سازی این پروژه ها در وزارت زراعت می‌گوید امسال کار ساخت سرد های دیگر نیز روی دست است تا از وارد شدن خسارت بیشتر به کشاورزان جلوگیری شود.

کمبود سرخانه در کشور از چالش های اساسی بشمار می‌رود و همه ساله سبب فاسد شدن یا فروش به قیمت پایین فرآورده های کشاورزان می‌شود .