خبرها

روز ملی نیرو های امنیتی گرامی باد

نهم حوت، روز ملی نیرو های امنیتی در کشور نامگذاری گردیده است.

نیرو ها امنیتی که ستون فقرات کشور نامیده می‌شود و با تحمل فشار های سنگین جنگ در چند سال اخیر با جان خود از این وطن دفاع کرده اند.

این نیروها با عزم راسخ، روحیه استوار و نیت پاک در قبال کشور قهرمانان واقعی ما اند.