پیام ها و بیانیه ها

پیام محکومیت داکتر صادق مدبر در پیوند به حمله تروریستی بر شفاخانه سردار داوود خان

اطلاع یافتم که دشمنان مردم افغانستان صبح امروز با حمله بر شفاخانه سردار محمد داوودخان ده‌ها تن را به خاک و خون کشانیده و خانواده‌های زیادی را به ماتم نشانده اند. این حمله بار دیگر ثابت کرد که تروریستان به هیچ ارزشی پابند نیستند و هدف آنان فقط کشتار، ویرانگری و خشونت است. در حالی که جان فشانی و ایستادگی نیروهای امنیتی در امر سرکوب تروریستان را ستایش می کنم، این حمله وحشیانه را محکوم می نمایم و به شهدای این رویداد فردوس برین و به بازماندگان صبر و اجر از خداوند مهربان استدعا دارم.

بسم الله الرحمن الرحیم

اطلاع یافتم که دشمنان مردم افغانستان صبح امروز با حمله بر شفاخانه سردار محمد داوودخان ده‌ها تن را به خاک و خون کشانیده و خانواده‌های زیادی را به ماتم نشانده اند.

این حمله بار دیگر ثابت کرد که تروریستان به هیچ ارزشی پابند نیستند و هدف آنان فقط کشتار، ویرانگری و خشونت است.

در حالی که جان فشانی و ایستادگی نیروهای امنیتی در امر سرکوب تروریستان را ستایش می کنم، این حمله وحشیانه را محکوم می نمایم و به شهدای این رویداد فردوس برین و به بازماندگان صبر و اجر از خداوند مهربان استدعا دارم.

صادق مدبر

رییس شورای رهبری حزب انسجام ملی افغانستان

۱۸ حوت ۱۳۹۵