پیام ها و بیانیه ها

قانون مصالحه ملي، عفو عمومي و ثبات ملي

بسم الله الرحمن الرحيم

از آنجائيكه جهاد، مقاومت و مبارزات بر حق مردم، در راه دفاع از دين و وطن، فرازهاي شكوهمند تاريخ كشور بوده و از افتخارات بارز ما محسوب ميشود و از جانب ديگر تحقق مشي مصالحه ملي، قطع جنگ و خونريزي، تحكيم وحدت ملي و ايجاد زمينه هاي اعتماد بين همه اقشار جامعه، در اين مقطع زماني يك امر ضروري پنداشته مي شود، بناء به منظور تحقق آن مراتب ذيل تصويب مي گردد:

ماده اول:
اين قانون به منظور تحكيم مصالحه و ثبات ملي تأمين مصالح علياي كشور، ختم خصومت ها و ايجاد اطمينان براي همه طرف هاي درگير، مبني بر مصئونيت آنها، در صورت پابندي به قانون اساسي و قوانين نافذه كشور، وضع گرديده است.

ماده دوم:
شوراي ملي به منظور تقويه صلح و ثبات و ختم جنگ، از تمام گروپ هاي مسلح مخالف دولت جمهوري اسلامي افغانستان، دعوت به عمل مي آورد تا در پروسه تحكيم و ثبات و مصالحه ملي افغانستان بپيوندند و در تحكيم نظام و بازسازي كشور سهيم شوند.

ماده سوم:
(۱) تمامي جناح هاي سياسي و طرف هاي متخاصم، كه قبل از ايجاد اداره مؤقت، به نحوي از انحا با هم در گير بوده اند، به منظور آشتي بين اقشار مختلف جامعه، تحكيم صلح و ثبات و آغاز زندگي نوين در تاريخ سياسي معاصر افغانستان مشمول برنامه مصالحه ملي و عفو عمومي بوده، از تمام حقوق قانوني خويش مستفيد بوده، مورد تعقيب عدلي و قضائي قرار نمي گيرند.
(۲) آن عده اشخاص و گروپ هائيكه تا هنوز در مخالفت مسلحانه با جمهوري اسلامي افغانستان قرار داشته و بعد از انفاذ اين مصوبه، دست از مخالفت كشيده، به روند مصالحه ملي بپيوندند و به قانون اساسي و ساير قوانين نافذه جمهوري اسلامي افغانستان احترام گذاشته،آنرا رعايت نمايند، از مزاياي اين مصوبه مستفيد مي گردند.
(۳) احكام مندرج فقره هاي (۱ و ۲) اين ماده، دعوي حق العبدي و جزائي اشخاص عليه اشخاص را در مورد جرايم فردي، اخلال نمي نمايد.

ماده چهارم:
(۱) اشخاصي كه به اثر ارتكاب جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي کشور، تحت تعقیب عدلی قرار داشته باشند، از مزاياي اين قانون مستفيد شده نمي توانند.
(۲) اشخاصي كه محكمه به اثر ارتكاب جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور، به الزام آنها حكم نموده باشند، به اساس پيشنهاد كميسيون تحكيم صلح، در صورت تعهد اشخاص متذكره، مبني بر عدم تجديد فعاليتهاي ضد دولت جمهوری اسلامي افغانستان و تضمين آن كميسيون در زمينه، حسب احوال، طي فرامين جداگانه مورد عفو و يا تخفيف مجازات، قرار مي گيرند.

ماده پنجم:
براي كمك به ختم خشونت ها و بي اعتمادي بين دولت و جناح هاي مخالف مسلح و تحكيم ثبات و مصالحه ملي، كميسيون فوق العاده از طرف شوراي ملي تعيين مي گردد. تا در همكاري با كميسيون تحكيم صلح زمينه پيوستن آنها را به پروسه تحكيم ثبات و مصالحه ملي، مساعد گردانند.
ماده ششم:
اين قانون از تاريخ توشيح نافذ بوده، در جريده رسمي نشر مي گردد.
  
تاریخ نشر در جریده رسمی: ۱۲/ ۹/ ۱۳۸۷