پیام ها و بیانیه ها

قانون احزاب سياسي

بسم الله رحمن الرحیم
 

فصل اول
احكام عمومي
مبني
ماده اول:
اين قانون در روشني حكم ماده (۳۵) قانون اساسي سال۱۳۸۲ ه. ش به منظور توضيح طرز تأسيس، نحوه فعاليت، حقوق، وجايب و انحلال احزاب سياسي در افغانستان وضع گرديده است.

مفهوم حزب
ماده دوم:
حزب سياسي به مفهوم اين قانون جمعيت سازمان يافته است از اشخاص حقيقي كه طبق احكام اين قانون و اساسنامه مربوط، براي نيل به اهداف سياسي در سطح ملي و محلي فعاليت می نمايد.

فصل دوم
طرز تأسيس و ثبت احزاب سياسي
تعداد احزاب
ماده سوم:
اساس سيستم سياسي دولت جمهوري اسلامي افغانستان مبتني بر دموكراسي و تعدد احزاب سياسي مي باشد.
تأسيس حزب
ماده چهارم:
اتباع افغانستان كه سن (۲۵) سالگي را تكميل نموده باشند، مطابق احكام اين قانون مي توانند آزادانه حزب سياسي را تأسيس نمايند.

آزادي فعاليت
ماده پنجم:
احزاب سياسي مطابق احكام اين قانون به صورت آزادانه فعاليت نموده و در برابر قانون داراي حقوق و وجايب مساوي مي باشند.

فعاليتهاي ممنوعه
ماده ششم:
احزاب سياسي فعاليتهاي ذيل را انجام داده نمي تواند.
۱- پيروي از اهدا ف مناقض احكام دين مقدس اسلام و ارزش هاي مندرج قانون اساسي افغانستان.
۲- استفاده از قوه يا خشونت يا تهديد يا تبليغ استفاده از قوه.
۳- تحريك به تعصبات قومي، نژادي، مذهبي يا سمتي.
۴- ايجاد خطر مشهود در برابر حقوق و آزادي هاي افراد و برهم زدن عمدي نظم و امنيت عامه.
۵- داشتن تشكيلات نظامي يا تباني مستند با نيروهاي قواي مسلح.
۶- وابستگي سياسي و تمويل از منابع خارجي.

دفتر مركزي حزب و تأمين امنيت آن
ماده هفتم:
دفتر مركزي حزب سياسي در داخل كشور و فعاليتهاي آن در داخل و خارج از كشور مجاز مي باشد. دولت مصؤنيت و امنيت دفاتر احزاب سياسي را در مركز و محلات تأمين مي نمايد.

مرجع ثبت
ماده هشتم:
(۱) احزاب سياسي از طرف وزارت عدليه ثبت مي گردد.
(۲) طرز تأسيس و ثبت احزاب سياسي توسط مقرره جداگانه تنظيم مي گردد.

رد ثبت احزاب
ماده نهم:
(۱) وزارت عدليه مي تواند ثبت احزاب سياسي را كه واجد شرايط ذيل نباشد، رد نمايد:
۱- احزاب سياسي كه شرايط مندرج ماده ششم اين قانون را رعايت ننمايند.
۲- احزاب سياسي كه تعداد اعضاي آن حين ثبت كمتر از ده هزار نفر باشد.
۳- حزب سياسي كه عين نام حزب ثبت شده قبلي را اختيار نموده باشد.
(۲) احزاب سياسي كه قبلا در وزارت عدليه ثبت شده اند با در نظر داشت مواد اين قانون در مدت شش ماه بعد از نشر آن در جريده رسمي مجدداْْ ثبت مي گردند.

حق مراجعه به محكمه
ماده دهم:
در صورتي كه وزارت عدليه ثبت حزب سياسي را رد نمايد، درخواست دهنده حق دارد به محكمه ذيصلاح مراجعه نمايد.

آغاز فعاليت حزب
ماده يازدهم:
(۱) حزب سياسي مي تواند بعد از ثبت رسماْْ به فعاليت آغاز نمايد.
(۲) جوازنامه فعاليت حزب سياسي سند حقوقي است كه شكل و محتواي آن از طرف وزارت عدليه ترتيب و به حزب اعطا مي گردد.

حقوق حزب ثبت شده
ماده دوازدهم:
 حزب سياسي ثبت شده داراي حقوق ذيل مي باشد:
۱- فعاليت سياسي مستقل.
۲- اتحاد يا ائتلاف سياسي مؤقت يا دايمي با ساير احزاب سياسي.
۳- ابراز نظر آزاد و علني به صورت شفاهي يا تحريري در مورد مسايل سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و گرد هم آئي صلح آميز.
۴- تأسيس ارگان نشراتي مستقل.
۵- دسترسي به رسانه هاي جمعي به مصرف حزب سياسي.
۶- معرفي كانديد در تمام انتخابات.
۷- استفاده از ساير حقوق مطابق اهداف و وظايف مندرج اساسنامه.
(۱) اتباع كشور كه سن هجده سال را تكميل و حق راي دهي را قانونأ دارا باشند، مي توانند عضويت حزب سياسي را حاصل نمايند.
(۲) شخص نمي تواند همزمان عضويت بيش از يك حزب سياسي را كسب نمايد.
(۳) اعضاي ستره محكمه، قضات، څارنوالان، هيئت رهبري قواي مسلح، افسران، خورد ضابطان و افراد نظامي، پوليس و منسوبين امنیت ملي، اعضاي كميسيونهاي مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسي، حقوق بشر، كميسيون مستقل انتخابات و كميسيون اصلاحات اداري در دوره تصدي و انجام وظايف شان عضويت حزب سياسي را كسب نموده نمي توانند.

فصل سوم
امور مالي
شفافيت منابع تمويلی حزب
ماده چهاردهم:
منابع تمويل و مصارف حزب سياسي علني و شفاف مي باشد.

منابع تمويل حزب
ماده پانزدهم:
(۱) حزب سياسي از منابع آتي تمويل شده مي تواند:
۱- پرداخت حق العضويت ها.
۲- اعطاي كمك بلا عوض توسط اشخاص حقوقي و حكمي داخلي، سالانه الي پنج ميليون افغاني.
۳- از درك عوايد اموال منقول و غير منقول.
۴- مساعدت دولت حين برگذاري انتخابات.
۵- ساير مساعدت ها از طرف اعضأ.
(۲) حزب مكلف است عوايد مندرج فقره (۱) اين ماده را در دفاتر مربوط ثبت و به حساب معينه شامل بانك سازد.

مسئوليت امور مالي حزب
ماده شانزدهم:
(۱) رهبري حزب در دوره تصدي خويش مسئوليت امور مالي حزب را بر عهده دارد.
(۲) رهبري حزب غرض اجراي مصارف مالي مربوط يك يا چند تن نماينده با صلاحيت خود را رسماْْ تعيين و امضاي آنها را به بانك معرفي نمايند.
(۳) اموال منقول و غير منقول احزاب سياسي برويت اسناد شرعي و قانوني در دفتر مربوط به حزب و وزارت ماليه ثبت مي گردد.

فصل چهارم
انحلال حزب سياسي
حالات انحلال حزب
ماده هفدهم:
حزب سياسي منحل شده نمي تواند، مگر در حالات ذيل:
۱- در صورتيكه حزب سياسي به قوه متوسل شود، يا با استفاده از قوه تهديد نمايد يا استفاده از قوه را براي بر انداختن نظم قانوني بكار برد يا داراي نيرو هاي مسلح بوده يا به قواي مسلح در تباني قرار داشته باشد.
۲- در صورتيكه تدابير قانوني در امر جلوگيري از حالات مندرج جزء (۱) اين ماده مؤثر واقع نشود.
۳- در صورتيكه مخالف احكام قانون اساسي و اين قانون عمل نمايند.

انحلال حزب توسط محكمه
ماده هجدهم:
ستره محكمه بنابر تقاضاي وزير عدليه، موضوع انحلال حزب سياسي را به محكمه ذيصلاح محول مي سازد و محكمه ذيصلاح حكم انحلال حزب سياسي را مطابق احكام اين قانون صادر نمايد.

رسيده گي به درخواست انحلال حزب
ماده نزدهم:
(۱) رسيده گي به درخواست انحلال حزب سياسي تابع اجنداء عاجل مي باشد.
(۲) جلسات محكمه حين رسيدگي به درخواست انحلال حزب سياسي علني مي باشد.

مطالبه رد قضات
ماده بيستم:
رهبر يا نماينده با صلاحيت حزب سياسي حق دارد در حين رسيدگي انحلال حزب در محكمه، رد رييس يا قضات مربوط را از شوراي عالي ستره محكمه مطالبه نمايد.
هر گاه دلايل رد رييس يا قضات نزد شوراي عالي ستره محكمه موجه دانسته شود، شوراي عالي ستره محكمه رييس يا قضات ديگر را تعيين مي نمايد.

حق شركت رهبر حزب در جلسه محكمه
ماده بيست و يكم:
رهبر حزب يا نماينده با صلاحيت حزب سياسي حق دارد، حين رسيدگي به موضوع انحلال حزب سياسي، در جلسه محكمه مربوط شركت نموده، دلايل خود را ارايه نمايد.

ذكر دلايل انحلال حزب در فيصله
ماده بيست و دوم:
محكمه مكلف است دلايل مبني بر انحلال حزب سياسي را در فيصله خود ذكر نمايد.
حكم محكمه نهايي در مورد انحلال حزب سياسي قطعي و نهايي بوده و از طريق رسانه هاي همگاني به نشر مي رسد.

فصل پنجم
احكام نهايي
مراحل ثبت حزب
ماده بيست و سوم:
احزاب و سازمانهاي سياسي مكلف اند، مراحل ثبت را مطابق احكام اين قانون طي نمايند، در غير آن از حقوق مندرج اين قانون استفاده كرده نمي توانند.

منع استفاده از موقف حزبي
ماده بيست و چهارم:
مسوولان ادارات و موسسات مالي و تجارتي دولتي و هيات رهبري آنها، نمي توانند از موقف خويش به نفع يا ضرر احزاب سياسي استفاده نمايند.

انفاذ
ماده بيست و پنجم:
اين قانون از تاريخ نشر در جريده رسمي نافذ و با انفاذ آن قانون احزاب سياسي منتشره جريده رسمي شماره (۸۱۲) مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۲ ملغي شمرده مي شود.

تاریخ نشر در جریده رسمی: ۱۵ سنبله ۱۳۸۸