اقتصاد

مزاحمت‏های خیانی؛ معضل اجتماعی

آيا تا اكنون نامي از مزاحمت‏هاي خياباني شنيده ايد؟ آيا شاهد كدام موردي بوده ايد؟ آيا تا به حال در مورد عللي كه باعث شده مردم ما فاعل مردم آزاري شوند يا مورد برخوردهاي مردم آزارانه قرار بگيرند فكر كرده ايد؟ آيا به راه حل اين مشكل و معضل اجتماعي فكر كرده ايد؟ صدها سوال ديگر و اگرهایي در اين مورد هستند كه ضرورت به پاسخگویي مي‏باشند.
مردم آزاري كه بخشی از آن مزاحمت هاي خياباني است، متاسفانه يكي از مشكلات و معضلات اجتماعي به حساب آمده كه دامن گير تمام جوامع چه اسلامي و چه غير اسلامي است. اين پديده‏ی شيطاني كه نوجوانان و جوانان، حتا برخي از اشخاصي را كه صاحب سن و سالي نيز مي باشند آلوده نموده و چنين كساني، در كشور ما نيز به طور گسترده وجود دارند كه خود باعث وخالق چندين مشكل اجتماعي ديگر مي باشد.
این معضلات عبارتند از: احساس ناامني اجتماعي، درگيري هاي خياباني و فساد اجتماعي، ناراحتي هاي اعصاب ، بالا و پائين آمدن سطح تحصيلي، هرزگي و بيكاري. متأسفانه دركشورما اين معضل اجتماعي هر روز دامن بيشتر مي گستراند كه علل فراواني دارد و به علت اينكه سالها جنگ در كشور ما جريان داشت ودر اثرآن قرباني هاي زيادي در ابعاد مختلف فرهنگي، اقتصادي وساير بخشها داديم، هنوز اثرات مخرب آن در روان و و جود فرد فرد مردم ما و جود دارد كه يكي از آنها مزاحمت هاي خياباني و به عنوان يك مرض رواني ريشه در تارو پود  جامعه ما دوانده است.
امروزعدم آگاهي سياسي وفرهنگي برعلاوه صدها معضل ديگر از جمله بيكاري دست بدست هم گذاشته وجامعه اي ما را دچار مشكلات عديده نموده است. بخاطر همين مسايل است كه مردم آزاري  مخصوصا در ميان قشر جوان جامعه ما به حيث يك سرگرمي در آمده است و در بسا موارد جوانان بخاطر تفريح و گذراندن وقت دست به چنين حركت غير اصولي مي زنند. در بسياري زمانها ديده شده عده اي كه نتوانسته اند خود را به كارهاي مثمر سرگرم نمايند بصورت فردي ويا بصورت دسته جمعي به استعمال مواد مخدر روي مي آورند و از آغوش خانواده هايشان گريخته به سرك ها و كوچه ها پناهنده مي شوند.
چقدر غم انگيز است عمر گران بها و ساعاتي را كه بايد مشغول تحصيل و عبادت باشند اين گونه به رايگان هدر مي دهند. همچنين از يك سو كم رنگ بودن نقش امر به معروف و نهي از منكر نيز تبري است كه به ريشه اي جامعه ما زده مي شود.و به مرور زمان امر به معروف و نهي از منكر كه جز مقدسات دين ما و بخشي از فروع دينمان است به فراموشي مي گرايد.
به هر مقدار كه امر به معروف و نهي از منكر در جامعه ما حضور داشته باشد مشكلات اجتماعي ما كاهش مي يابد. اين امر به معروف و نهي از منكرات است كه مي تواند جوانان ما را بسوي مساجد سنگرهاي الهي باز گرداند. همچنين به ياد داشته باشيم كه در آينده فرزندان اين جامعه سنگ تهداب خانواده را مي گذارند. بايد درخانواده آرامش و صميميت در پرتو دين اسلام وجود داشته باشد زيرا صميميت وآرامش در بين خانواده جوانان را از دام هاي گسترده سر راه شان نجات داده و آنان را از مصاحبت با دوستان هرزه و ناباب به آغوش پر مهر و محبت خانواده رهنمائي مي كند.
باید با به یاد آوردن سخنان گهربار بزرگان دین، نفس خود را به كارهاي مفيد و سرگرمي هاي سود بخش مصروف سازيم. مجالي براي سرگرمي هاي مضر و شيطاني نمي ماند. با بيكاري در ستيز باشيم تا از غارت سرگرمي هاي شيطاني در امان باشيم وبا هرزه بازي هاي جاهلانه وقت گران بها را هدر ندهيم وبراي خود وزماني كه درظرف آن زيست مي نمایيم ارزش قايل شويم.