اقتصاد

چالش پایتخت‌نشینان در زمستان: سرما، آلودگی، بی‌برقی و گرانی

فصل زمستان، برای اکثر ساکنان کابل همیشه به بارآورنده مشکلات و دشواری‌ها بوده است. در این شهر هشت میلیونی که اکثر شهروندان آن زیر خط فقر زندگی می‌کنند و در عین حال به خدمات شهری دسترسی درست ندارند، بدون شک با سرد شدن هوا و بارش برف و باران، به تعداد مشکلات مردم افزوده می شود. آنچه مسلم است این که شهروندان کابل در فصل زمستان با دشواری های زیادی مواجه اند اما دولت در کل و نهادهای مسئول بطور خاص، هیچگونه برنامه را جهت رفع این مشکلات روی دست ندارند.

محمد نادر نبی زاده

فصل زمستان، برای اکثر ساکنان کابل همیشه به بارآورنده مشکلات و دشواری‌ها بوده است. در این شهر هشت میلیونی که اکثر شهروندان آن زیر خط فقر زندگی می‌کنند و در عین حال به خدمات شهری دسترسی درست ندارند، بدون شک با سرد شدن هوا و بارش برف و باران، به تعداد مشکلات مردم افزوده می شود. آنچه مسلم است این که شهروندان کابل در فصل زمستان با دشواری های زیادی مواجه اند اما دولت در کل و نهادهای مسئول بطور خاص، هیچگونه برنامه را جهت رفع این مشکلات روی دست ندارند.

گرانی مواد سوختی: نخستین چالش در فصل زمستان، بلند رفتن قیمت مواد سوخت در شهر کابل است؛ قیمت ذغال سنگ، چوب و گاز مایع که تقریبا بطور عموم مردم شهر کابل جهت گرم ساختن خانه های شان استفاده می کنند چند برابر افزایش می‌یابد. هستند خانواده هایی که سرپناه ندارند و در خیمه ها زندگی می کنند و یا هم خانواده هایی که فقیراند و توان خرید حتی مواد خوراکی شان را ندارند، چه رسد به این که یک سیر چوب را به ۸۰ و یا ۹۰ افغانی خریداری نمایند. این مسئله باعث شده است تا اکثر خانواده ها نتوانند مواد سوخت زمستان شان را تهیه کنند و در نتیجه از شدت سرما اکثرا به امراض گوناگون مصاب گردیده و یکتعدادی هم جانهای شان را از دست می دهند. چیزی که باید یادآور شد این که دولت و ارگان های مسئول نه تنها که هیچگونه همکاری را با مردم نداشته بلکه حتی نتوانسته اند کنترول و نظارت دقیق بر بازارها داشته باشند. همه شاهد هستند که ذغال سنگ کشور به طور قاچاق به کشور‌های همسایه برده می شود و در آنجا به بهای اندک به فروش میرسد و دولت قادر به جلوگیری از آن نیست. انتظار این است که تجار ملی و افراد و اشخاص خیر با خانواده های بی سرپناه و فقیر همکاری نمایند.

آلودگی هوا: مسئله دیگر که از مردم شهر کابل در فصل زمستان قربانی می گیرد، شیوع امراض گوناگون، مخصوصا امراض طرق تنفسی به علت آلودگی بیش از حد هوای پایتخت است. آلودگی هوا در شهر کابل به یک تراژیدی بزرگ مبدل گردیده و حیات شهروندان را به تهدید مواجه ساخته اند. عدم ارائه خدمات صحی درست و معیاری به گسترده گی این مشکل افزوده است.

بی‎‌برقی: پرچوی برق بیشترینه در فصل زمستان یکی دیگر از مشکلات پایتخت‌نشان است. این مساله از یک جانب کابل را در تاریکی فروبرده و از جانب دیگر، دسترسی به گرما را دشوارتر می‌سازد. همچنین، قطع شدن لین برق وارداتی در زمستان مشکل دیگری است همه ساله سبب مشکلات می شود. در سال های گذشته لین برق وارداتی از مسیر سالنگ یا به اثر برف کوچ و یا هم توسط مخالفین دولت قطع می گردید و شهروندان فصل زمستان را به تاریکی مطلق سپری می کردند.