فرهنگ و اندیشه

مولود با عظمت و وحدت آفرین

 

 

در جهان هستی وکره عالم انسانهای زیادی پا به عرصه وجود نهادند وچند صباحی را در این جهان به سر بردند واز مائیده های خدادادی به قدر توان بهره بردند وراهشان را در پیش گرفتند وبه ابدیت پیوستند ولی انسان کامل ووارسته ای هستی که به انسان وانسانیت وزندگی این جهان معنا بخشید ورهیافت های برای تمام عصرها ونسل های انسانیت به رفیع ترین درجات معنوی وکمال انسانی به جا گذاشت وراه سعادت وخیر ابدی را نشانی کرد وبه عنوان بزرگترین معلم بشری به آدم وعالم تعلیم نمود که مولود او مسعود ورستاخیری جهش انگیز برای همه انسانها در روی زمین بود ووجود ذیجود آن بزرگ، خود سر آغاز شکستاندن زنجیر های اسارت بر دست وپای انسانیت گردید آن مولود عظیم که تاریخ بشر مانند آن را تجربه نکرده بود وتا قیام قیامت هم نظیر آنچنانی را نخواهد داشت، آن فرزانه دوعالم خیر کثیر دنیا وآخرت پیامبر خاتم رسول مکرم نبی لابعده نبی حضرت رسول مقبول محمد مصطفی (ص) است که در هفدهم ربیع الاول به روایت شیعیان (ودوازدهم ربیع الاول به روایت اهل سنت ) به مشیت الهی به دنیا می آید وجهانی ظلمانی آن روز گار را روشن می کند که معجزات زیادی از تولد با سعادت آن امام انسانیت  نقل قول شده است از جمله از وجود معجزت آسای او تمام مظاهر فساد، بت پرستی، غیریت، وحدت شکن وقدرتهای ضد الهی متحیر ومبهوت شدند وشیطان در زنجیرشد تا اینکه بالاخره این موجود خیر وپر فیض در چهل سالگی از طرف معبود حقیقی آن خدای یگانه مبعوث به رسالت گردید وانسانها را به وحدت ویگانگی دعوت کرد.
پیامبر گرامی اسلام ۲۳ سال از زندگی خود را که بعد از مبعوث شدن به رسالت در میان مردم بسر بردند شب وروز برای رهایی انسانها از شرک، جهالت وبت پرستی ودعوت مردم به حق وعدالت لحظه ای را فروگزار نشدند هر چند که از جانب جُهّال وقت وطاغیان زمان خود به بدترین وضعیت روحی وجسمی شکنجه شدند که هیج نبی ای مانند وی مورد اذیت وآزار مردم در دوران دعوت خود اذیت وآزار نشده بودند این مقاومت ها بود که در پیشگاه خدا به خُلوق عظیم رفیع درجات یافت ونبی رحمتٌ للعالمین شد وبهترین نوعی از اداره اسلامی وانسانی را به مردم سراسر تاریخ جهان به تمثیل گرفت البته اینکه بعد از پیامبر چه اتفاقاتی افتاد که نتوانستند مسلمانان جهان به یک وحدت نظر واقعی برسند به خود مسلمانان جهان بر می گردد ولی به اعتراف عالمان سراسر تاریخ انسانیت ودانشمندان دنیا مدینه فاضله محمد (ص) از بهترین نوع مدینه فاضله است که جهان تا هنوز نظیر آن وبهتر از آن را ندیده است وبرای تمام تاریخ بشر می تواند راه گشا وپاسخ گو باشد.
حال برای کشور ما افغانستان که ۹۹ فیصد مردم این سرزمین را مسلمانان ومتعهّدین به اسلام تشکیل میدهند چه راهیافاتهای را می تواند این مولود بزرگ برای مسلمانان این سرزمین داشته باشد؟ وبه بهانه این روز بزرگ چه بهره های را ما میتوانیم برای ملت افغانستان داشته باشیم ما منحیث کسانی که روح ما از سر چشمه اسلام الهام می گیرد وکوشش داریم که تمام زوایای زندگی ما جنبه اسلامی وخدایی داشته باشد . گذشته از بست این بحث که در گذشته چه اندازه اسلامی عمل کردیم یا نکردیم اما به حیث مسلمان اکنون یک تابلوی راهنمای را برای زندگی جمعی خود داریم وچندان که واضح است متاسفانه با برداشت های متفاوتی که ازاسلام وجود دارد به یک وحدت نظر نرسیده اند ودر کلیت امر عوامل وحدت آفرین در بن مایه های اسلامی به حدی است که در اطراف آن تمام مسلمانان جهان می تواند گرد هم آمده معضلات ومشکلات خود را تحت آن عنوان های مختلف حل وفصل نمایند وحتی برای اینکه به همگرایی های منطقوی وجهانی اگر مسلمانان برسند از راهیافت های اسلامی می توان به آن رسید چون اسلام دین مهربان به انسانیت است بر خلاف برداشت که از اسلام شده است دین سازگاری را در میان ادیان الهی به صورت بهتر وکامل آن تنها در بن مایه های اسلامی می توان جستجو نمود لازم نیست که ما همه برویم خودمان تجربه کنیم ترکیه کشوری است که از راهیافت اسلامی مایه گرفته وامروزه در سطح جهان روابط نیک با کشورها دارند ودموکراسی اسلامی را در کشور خود پیاده نموده اند. در کشورما همانطوری که آغاز دموکراسی با تمام زرق وبرق غربی آن تجربه نیک نداد ولی با سازمان دهی قوی وبرنامه ریزی اسلامی میشود حکومت اسلامی دموکراسی را نهادینه کرد به شرط که قرائت های مختلف از دین را بالای کسی تحمیل نکرده واز نو مردم را با برداشت شخصی خود از اسلام دعوت نکنیم ومحمد (ص) را به عنوان کسی که وحدت ویگانگی را برای بشریت بوجود آورد به عنوان الگوی معنوی وجهانی به سرلوحه زندگی اجتماعی خود قبول کنیم.