فرهنگ و اندیشه

شهدای مان را فراموش نکنیم ( به مناسبت هفته شهید)

درخشان ترین و فروزان ترین ستاره آسمان فرهنگ رهایی، مشعل پُرفروغ شهادت است. تکریم و تعظیم شهیدان، تلاشی مقدس است در برافراشتن پرچم های استقلال و آزادی بشریت از زیر یوغ ذلت و اسارت در راه ارزش ها است و هر شهیدی مشعلی است که در بلندای عزت و سرافرازی یک ملت جاودانه می درخشد. چنان که ملت ما در برابر ستم گران و متجاوزان ایستاد و امپراتوری های بزرگ و قدرت های به ظاهر شکست ناپذیر را با شکست های سخت مواجه کرد.

گل احمد نیطاقی

چهاردهه جهاد و مبارزه برای دفاع از ارزش های اسلامی و ملی، قربانی های بی شماری را از مردم افغانستان گرفت. صدها هزار تن در این راه جان های شیرین خود را فدا کردند و نام های شان درج تاریخ شده است. آنانی که در راستای دفاع از استقلال و حفظ تمامیت ارضی کشور جان ها نثار کردن، همواره زنده اند.

درخشان ترین و فروزان ترین ستاره آسمان فرهنگ رهایی، مشعل پُرفروغ شهادت است. تکریم و تعظیم شهیدان، تلاشی مقدس است در برافراشتن پرچم های استقلال و آزادی بشریت از زیر یوغ ذلت و اسارت در راه ارزش ها است و هر شهیدی مشعلی است که در بلندای عزت و سرافرازی یک ملت جاودانه می درخشد. چنان که ملت ما در برابر ستم گران و متجاوزان ایستاد و امپراتوری های بزرگ و قدرت های به ظاهر شکست ناپذیر را با شکست های سخت مواجه کرد.

با این حال، از هفته شهید در حالی تجلیل می شود که تا تحقق خواست شهدای کشور فاصله بسیار زیاد وجود دارد؛ حتی شاهد انحراف و کجروی از مسیر شهدای کشور نیز هستیم. در حال حاضر، ناامنی و فساد در زمینه های مختلف در کشور بیداد می کند و این وضعیت هر روز قربانی دیگری می طلبد.

انفجارهای پیاپی در پایتخت و ناامنی های اخیر در ولایت های هلمند، قندز و بغلان و دیگر نقاط کشور مردم را به ستوه آورده است. حکومت وحدت ملی در طی دو سال در همه زمینه های مختلف ناکام بوده است و مردم از این حکومت به شدت ناراضی هستند. این نا رضایتی ها در حالی مطرح می گردد که در کمتر از یک ماه دیگر سران حکومت به نشست بروکسل خواهند رفت. اما با چه دست آوردی؟ بنظر می رسد که رییس جمهور با داشتند چند برنامه نمایشی و خود ساخته بدون زیرساخت های اساسی در امر مبارزه باد فساد و نا امنی های اخیر در کشور صحنه سازی کند.

مردم افغانستان که تاوان اختلاف ها، بی کفایتی ها و خودسری ها و ناکارآمدی های حکومت وحدت ملی را می پردازند، عبور از این وضعیت را یک ضرورت اجتناب ناپذیر می دانند. مردم افغانستان قربانی های بی شماری را در راه دفاع از ارزش های ملی و اسلامی داده اند و از جنگ و خون ریزی و خشونت خسته شده اند؛ اما هرگز از مسیر شهدای خویش انحراف نکرده اند.

در این میان رسالت همه آنانی که به عدالت، آزادی و رهایی از بند استعمار می اندیشند و به آرمان های بزرگ ملت که همانا آزادی از اسارت است باورمند است، آن است که از فرهنگ ایستادگی و وارستگی در این تهاجم بی امان با هر وسیله ممکن از دست ستمگران و متجاوزان عصر، صیانت و پاسداری کنند و نگذارند که دست آورد های چند ساله مردم افغانستان بدست نیستی سپرده شود.