فرهنگ و اندیشه

سمینار «استفاده درست از رسانه‌های اجتماعی» پایان یافت

کمیته امور زنان حزب انسجام ملی از شرکت کنندگان سیمنار دو ماهه «استفاده درست از رسانه‌های اجتماعی» با اهدای لوح تقدیر، ستایش کرد. این سیمنار که دو ماه قبل توسط کمیته امور زنان حزب انسجام ملی راه‌اندازی شده بود در حدود ۴۰ نفر از بانوان شرکت کرده بودند. دکتور زهرا نادری؛ رییس کمیته امور زنان حزب انسجام ملی گفت که هدف از راه‌اندازی این سیمنار شیوه استفاده درست از رسانه‌های اجتماعی برای همیشه و به خصوص در جریان انتخابات می‌باشد.

کمیته امور زنان حزب انسجام ملی از شرکت کنندگان سیمنار دو ماهه «استفاده درست از رسانه‌های اجتماعی» با اهدای لوح تقدیر، ستایش کرد.

این سیمنار که دو ماه قبل توسط کمیته امور زنان حزب انسجام ملی راه‌اندازی شده بود در حدود ۴۰ نفر از بانوان شرکت کرده بودند.

دکتور زهرا نادری؛ رییس کمیته امور زنان حزب انسجام ملی گفت که هدف از راه‌اندازی این سیمنار شیوه استفاده درست از رسانه‌های اجتماعی برای همیشه و به خصوص در جریان انتخابات می‌باشد.

وی افزود: «ما در این مدت تلاش نمودیم تا بتوانیم همان طریق استفاده درست از رسانه‌های اجتماعی را که یک ضرورت در جامعه می‌باشد برای خواهران آموزش بدهیم.»

به گفته دکتور نادری: کمیته امور زنان حزب انسجام ملی در نظر دارد تا در آینده نزدیک سیمنارهای تحت عنوان، «بهداشت روانی زنان»، «حقوق زنان در مسایل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی»، «فن سخنرانی» و «آموزش برنامه‌های کمپیوتر» را نیز برای زنان راه‌اندازی نماید.

به گفته رییس کمیته امور زنان حزب انسجام ملی، تمام این برنامه‌ها رایگان است و تنها بانوان می‌توانند در این برنامه‌ها اشتراک کنند. وی افزود که هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.