فرهنگ و اندیشه

شناخت و آگاهی کلید رشد انسان

 

 

بخش سوم

خداوند دلیل خلقت انسان را تنها یک چیز ذکر کرده است و آن “لتعارفوا…” است یعنی که ما شما را خلق نموده ایم به خاطر آن که همدیگر را بشناسید و شناخت مایه تکامل و ترقی تان شود. این بدین مفهوم است که اگر موجودات جهان و مخلوقات خداوند مخصوصاً انسان، در یک چهره و یک رنگ و جلوه هست می شدند آنگاه لتعارفوا یعنی شناخته و  فلسفه دانش بشری پیش نمی آمد و مطرح نبود. تمیز دادن خوبی ها و بدی ها، زشتی ها و زیبائی ها مشکل می شد. زمانی که جلوه های گوناگون و رنگهای متفاوت و متضاد در مقابل دید کنجکاو انسان قرار داده شوند، میدان دید انسان وسعت پیدا نموده و بهتر زمینه شناخت از پدیده ها به وجود می آید. شناخت پایه و اساس حرکت تکاملی انسان در ابعاد فکری و معنوی است. دانش، بشر را قادر می سازد که بتواند در انتخاب شیوه درست زندگی کردن اشتباه ننموده و مسیر صحیح را برای خود ودر نهایت جامعه انتخاب نماید. شناخت انسان را کمک می کند که بخوبی این احساس را پیدا کند که چگونه زیستن و چگونه فکر کردن و در کدام مسیر حرکت نمودن از چیزهائی هستند که تنها در سایه شناخت و آگاهی ممکن و میسر است و تنها در این صورت است که انسان طرز زندگی کردن خوب را بطور روشن و دقیق درک می کند. خلاصه دانش و آگاهی که در واقع منشاء و اثر از شناخت می گیرد، اساس حرکت تکاملی را در هستی تشکیل می دهد، اگر قدرت تعقل و تفکر را خداوند در نهاد انسان نمی گذاشت و شناخت را علت پیدایش و خلقت هستی و موجودات آن قرار نمی داد، وجه تمایز انسان با سایر موجودات مشکل بود و نه تنها این تمایز مشکل می شد احساس شود، اصلاً انسان به عنوان موجود ممتاز و دارای کرامت های انسانی ناشناخته باقی مانده و کم اهمیت جلوه می کرد. زیرا با چنین خصیصه یعنی ویژگی شناخت است که انسان نسبت به سایر موجودات مقام والائی را در هستی و کائنات بدست آورده است. مقام و منزلت انسان چنان والا و عالی است که خداوند نوید خلقت او را به ملائکه داده و حتی او را مسجود ملائکه قرار داده است. و به این هم اکتفا ننمود بلکه ملائکه را امر نموده تا در پای آدم اوالبشر به زمین افتاده، سجده کنند. دانش و شناخت انسان را به اوج خلفه الهی صعود داده است. دستیابی به دانش انسان را از تنبلی و تن پروری رهانیده و به جاده رفتن و شدن رو به سوی کمال مطلق و بی نهایت رهنمون می گردد. و اورا موجودی بار می آورده خود را در برابر سرنوشت فرد و جامعه مسئول احساس کند. و متوجه شود که هدف از خلقت او تنها چگونه زیستن خودش نیست، بلکه او به عنوان موجود ممتاز هستی در سایه شناخت این توانائی را دارد که در کنار فایق آمدن بر موانع گوناگون محیطی و طبیعی، خود و جامعه را باهم به سوی بی نهایت رهبری کند. این شناخت است که او را حتی از ملائکه هم ممتاز ساخته است. شناخت یک چیزی کلی است و نظر به زمینه ها و شاخه های موجود به بخش های مختلف وسعت پیدا می کند. به طور مثال شناخت فلسفی، شناخت اقتصادی، شناخت سیاسی و شناخت فرهنگی واجتماعی، به عبارت دیگر هر اندازه که شعبه های دانش بشری وسعت پیدا نماید به همان اندازه شناخت انسان وسعت می یابد.
به همان اندازه شناخت سیاسی و شناخت فرهنگی واجتماعی، به عبارت دیگر هر اندزه که شعبه های دانش بشری وسعت پیدا نماید به همان اندازه شناخت انسان وسعت می یابد. و در نهایت آدمی این امکان قرار داده شده که طبق تمایلات وخواسته های خود می تواند تفکر و تعقل خود را روی تمام هستی و پدیده ها و زمینه های موجود در جهان متمرکز نموده و به کار بندد و در نتیجه بطور نسبی، نسبت به همه آن چیزیکه در کائنات موجود است آگاهی بدست آورد و یا یک بخش از آن را مورد دقت و بررسی قرار دهد و نسبت به همان بخش معلومات مفید کسب کند. در هر صورت و در هر بخش که آدمی بخواهد از قدرت تعقل خود کار بگیرد می تواند دانش و تخصص خود را رشد بدهد و آن وقت از دانش و تخصص خود در راه خدمت به خود و جامعه استفاده کند. اگر دانش او جهت سالم و توحیدی داشت یعنی در همه مراحل دستیابی به علم، شناخت او با مبدأ هستی که همانا توحید است وصل بود، می تواند خدمات شایسته و شایانی را انجام دهد. ارتباط شناخت و دانش بشر به سرچشمه و مبدأ هستی  همان طوریکه او را از یک طرف مسجود ملائکه قرار داده است از طرف دیگر او را نمی گذارد که از مسیر مستقیم و اعتدال خارج شود. چنین فردی در مناسبات فردی و یا اجتماعی هیچگاه دچار غرور نشده و راه غیر اصولی را بر نمی گزیند. انسان موحد همانطوریکه مبدأ هستی را توحید می داند، همین طور معتقد است که هستی زاده یک موجود و آفریدگار دانا و توانا است.  یعنی هستی از مبدأ کور سرچشمه نگرفته بلکه در رأس کائنات ذات دانا و توانا قرار دارد که به قدرت خلاقیت و آفرینندگی اش نمی توان شک کرد، همان طوریکه هستی را یک احساس و شعور پاک خلق نموده و اداره می کند، انسان هم به عنوان موجود خلاق و مبتکر و مکتشف زاده و مخلوق همان احساس و شعور است. آری چنین موجودی خلاق و شگفت از مبدئی به وجود آمده که خود منبع نور و روشنائی و علم و توانائی و قدرت است که این مخلوق با داشتن همان خصائص می تواند با قدرت خلاقیت و ابداعات نهفته در میکانیزم وجودی خود در زمینه های گوناگون علمی در واقع توانائی و خرد مبداء هستی را به نمایش بگذارد و برای همین است که انسان به عنوان موجود برتر از موجودات دیگر جلوه می کند.
آری خداوند همین انسان را در دو شمایل زن و مرد آفریده است تا از یکطرف شاهکار خلقت را در برابر موجودات و پدیده های گوناگون هستی به نمایش بگذارد چه موجودات طبیعی و چه موجودات غیر طبیعی و نشان بدهد که موجودی بنام انسان اکمل و اشرف مخلوقات است. انسان موجودیست که با شناخت و شعور حرکت می کند و راهنمایش در پیچ و خم زندگی علم است و ادارک، شناخت او را قادر می سازد که با دست یافتن به مجهولات نهفته در هستی زمینه اکتشافات و انکشافات بشری را برای بهتر شدن شرایط زندگی فردی و اجتماعی نوع بشر فراهم نماید. شناخت پرده سیاه جهل و نا آگاهی را از پیش چشمان آدمی می زداید و نگاهش را در دور دست ها معطوف می سازد. شناخت دید وسیع و ژرف  برای آدمی ایجاد می کند و این حقیقت را بی فهمد و احساس کند که او به عنوان موجود سرآمد  در هستی مسئولیت تنها خود وجامعه خود را ندارد که از گرداب هول انگیز دید او جهانی شده ونگاه وسیع ونظر همگانی وعام الشمول نسبت به مسایل ملی وبین المللی پیدا نماید ، اشراف همه جانبه انسان نسبت به هستی برایش شناخت همه جانبه در روند تکاملی موجودات ایجاد می کند ، یعنی اگر بشر در سطح عالی از شناخت ودانش فراگیر برخوردار باشد ودر علوم متعدد ومتداول روز تخصص بدست آورد وجامعه کمالات باشد واکتشافات گوناگون ووسیع در همه عرصه ها از خود نشان بدهد ولی اگر این همه از منبع وحی ومبداء جهان جدا باشد هیچگاهی نمی تواند آن طوریکه هدف هستی است از علم ودانش خود در مسیر سعادت وخوشبختی بشر استفاده ببرد. اگر تفکر ، اندیشه ، شناخت ودانش آدمی از ندای توحیدی محروم باشد ویا اگر هدف انسان دز محور منافع فردی وشخصی دور بزند ، چنین جهت غیر توحیدی اگر مبنای شناخت وتفکر انسان قرار گیرد اساس حرکتهای نا منظم وبی هدف خواهد شد که در این صورت این جامعه بشری است که از عواقب بد آن متضرر خواهد شد.
تفکر هدف مند وجهت دار آن هم جهت توحیدی ، انسان را اهداف وآرمان های متعالی اجتماعی اش نزدیک می کند ، ومبناهای درست وآرزوهای سالم وسازنده واصول بنیادی از قبیل آزادی ، عدالت اجتماعی ، برابری ومساوات می توانند حرکت اجتماعی وسیاسی چنین انسانی را که از نعمت شناخت مبتنی بر بینش توحیدی برخوردار است هدفمند وجهت دار کند چنانچه گفتیم شناخت ودانش وقتی در خدمت جامعه وبشریت قرار می گیرد که توام با هدف وجهت خدایی وتوحیدی باشد نه اغراض واهداف توسعه طلبانه وظالمانه ای که در خلاف مسیر توحید قرار دارد ، بینش توحیدی انسان را به کرامت های ذاتی او معطوف می سازد و او را به ارزشهای معنوی وروحی که دارد آگاه می سازد واین دید را به او می دهد که در هر قدم وحرکت اجتماعی وپیشرفت های بشری از موفقیت های بی نظیر بر خورد گردد. چون یاد خداوند آدمی را از هر گونه لغزش نگهمیدارد، یاد خداوند قلبها را صیقل زده و آن را مالامال از عشق و خوبی ها و زیبائی ها می کند. یاد خداوند، رفتار، گفتار و کردار انسان را از افتادن در مسیر گمراهی و ضلالت جلوگیری می کند و نمی گذارد که قربانی هوسهای نادرست خود و یا شخص دیگر شود.