دسته -پیام ها و بیانیه ها

پیام ها و بیانیه ها

اعلامیه حزب انسجام ملی افغانستان در پیوند به تأیید طرح انتخاباتی از سوی کابینه حکومت وحدت ملی

کابینه حکومت وحدت ملی در جلسه مورخ 1 سنبله 1395، طرح قانون انتخابات را در پرنسیپ مورد تایید قرار داده است. حزب انسجام ملی افغانستان ضمن نگرانی از تأیید این...