دسته -پیام ها و بیانیه ها

پیام ها و بیانیه ها

قانون احزاب سياسي

بسم الله رحمن الرحیم  فصل اول احكام عمومي مبنيماده اول:اين قانون در روشني حكم ماده (۳۵) قانون اساسي سال۱۳۸۲ ه. ش به منظور توضيح طرز تأسيس، نحوه فعاليت، حقوق،...