دسته -اقتصاد

اقتصاد

نقش دولت در پیوند ملی

  بخش نخستانديشه حاكميت سرزميني در طول  تاريخ بشر با فراز و نشيب هاي گوناگوني قرين بوده است.پيشرفت هائي كه در طي ساليان دراز براي بشريت بوجود آمده و در اين...