دسته -اقتصاد

اقتصاد

دشواری‌های زمستان در بامیان

بامیان از دو لحاظ در زندان جغرافیایی قرار گرفته است. یکی از لحاظ سیاسی که تا هنوز کم‌تر مورد توجه حکومت بوده و دوم از لحاظ اقلیمی. بامیان از جملۀ سردسیرترین...

اقتصاد

مواد مخدر؛ مصیبتی بزرگ

حکومت مسئول است تا پول‌های گزاف را که از جامعه جهانی و منابع داخلی و خارجی در این راستا اختصاص داده می‌شود، بگونه درست مدیریت و برای انجام کارهای عملی در...

اقتصاد

جرایم جنایی؛ نیمه پنهان ناامنی‌ها

در دو سه سال اخیر گراف جرایم جنایی در شهر کابل سیر صعودی داشته است. جرایم جنایی مانند سرقت، آدم‌ربایی، شبکه‌های قاچاق انسان و مواد مخدر و دیگر انواع بزهکاری‌ها...