دسته -فرهنگ و اندیشه

فرهنگ و اندیشه

نقش فرهنگ در امر توسعه

باید در نظر داشت که نه تنها در توسعه اقتصادی، بلکه در سایر ابعاد توسعه نیز، فرهنگ تأثیر قابل ملاحظه‌ای دارد؛ به طور نمونه: توسعه پایدار یا توسعه انسانی در یک...