دسته -فرهنگ و اندیشه

فرهنگ و اندیشه

چهار مکتب توسعه

همان‌گونه که در قسمت قبلی توضیح داده شد، مکتب نوسازی موانع توسعه جوامع توسعه‌نیافته را بیش‌تر در ساختار و بافت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آنان جستجو...

فرهنگ و اندیشه

چهار مکتب توسعه

نوسازی یا تجدد، به عنوان راهکار توسعه، بیش‌تر به گذار جوامع از ساختار و بافت سنتی و کهن شان متمرکز بوده و اساساً، توسعه در این مکتب به معنای خروج از لفافه است...

فرهنگ و اندیشه

چهار مکتب توسعه

پرسش از این که جوامع انسانی را چگونه می‌توان توسعه داد، شاخص‌های توسعه را در آنان تحقق بخشید و به نتایج مورد نظر رسید، پاسخ‌های فراوانی از سوی اندیشمندان توسعه...