دسته -فرهنگ و اندیشه

فرهنگ و اندیشه

تجلّی شعر در آیینه هنر

در یک نتیجهگیری کلی میتوان گفت که یک جریان جوان و بسیار جدی در عرصه شعر افغانستان در حال شکلگیری است. نسل که جسارت، نوآوری، حلاوت و جوهره ادبی دارند و اگر با...