دسته -فرهنگ و اندیشه

فرهنگ و اندیشه

یازده سال بدون بودا

برای نخستین بار خبر تصمیم تخریب مجسمه های بودا توسط طالبان بتاریخ ۲۶ فبروی ۲۰۰۱ به گوش جهانیان رسید که واکنش شدیدی از سوی کشورها و سازمان های مختلف جهان را به...

فرهنگ و اندیشه

توغل؛ قهر بی رحمانه فصل سپید

وقتی سخن از توغل بمیان می آید کسیکه چند بهاری از عمرش را در سرزمین زیبا و پهناور هزاره جات بخصوص ولسوالی مالستان سپری کرده باشند بدرستی در ذهنش تداعی میگردد که...