نویسنده - admin1

صفحات

تماس با ما

حزب انسجام ملی افغانستان
کابل – افغانستان
info@ensijam.com
+۹۳ ۷۴۸ ۶۸ ۶۹ ۷۰

خبرها

کمبود سردخانه عامل ضرر کشاورزان

وزارت زراعت و آبیاری کار ساخت 8 سردخانه را در سال 1391 آغاز کرد و قرار بود در سال جاری به بهره برداری سپرده شود اما حالا خبری از تکمیل کار آن سرد خانه ها نیست...