قانون نظارت بر تطبیق ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

فصل اول
احکام عمومی 
مبنی
ماده اول:
این قانون در روشنی احکام مندرج ماده هفتم، جزء (3) ماده هفتاد و پنجم و ماده یکصد و چهل دوم قانون اساسی افغانستان و رعایت میثاق ملل متحد علیه فساد اداری به منظور تنظیم امور مربوط به نظارت بر تطبیق ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری وضع گردیده است.

اهداف
ماده دوم:
اهداف این قانون عبارت اند از:
1- اتخاذ تدابیر جهت نظارت بر تطبیق ستراتیژی و طرزالعمل اصلاح اداره و مبارزه علیه فساد اداری در تمام ادارات، غرض جلوگیری و مبارزه موثر علیه فساد اداری.
2- مراقبت از اجراآت ادارات در مورد قضایای فساد اداری.
3- ارزیابی از تطبیق تدابیر اتخاذ شده در امر اصلاح اداره و مبارزه علیه فساد اداری.
4- تأمین شفافیت در اجراآت ادارات جهت حصول اطمینان از حساب دهی.
5- ایجاد اداره و مدیریت سالم امور عام المنفعه بر مبنای صداقت وظیفوی و مسؤلیت حساب دهی.
6- حراست از ملکیت های عامه و اشخاص.
7- تحکیم و تعمیم حاکمیت قانون.

فساد اداری
ماده سوم:
ارتکاب اعمال ذیل توسط مؤظفین ادارات دولتی یا منسوبین سایر مراجع مندرج ماده هفتم این قانون فساد اداری شمرده می شود:
1- رشوت.
2- اختلاس.
3- سرقت اسناد.
4- اتلاف غیر مجاز اوراق و اسناد رسمی.
5- تجاوز از حدود صلاحیت قانونی.
6- سوء استفاده موقف وظیفوی.
7- ممانعت در روند یا اخلال تطبیق عدالت.
8- استفاده از امکانات دولتی و اوقات رسمی در امور شخصی.
9- امتناع و استنکاف از وظیفه بدون عذر قانونی.
10- کتمان حقیقت.
11- افزایش غیر قانونی دارائی.
12- تزویر اسناد.
13- انتحال وظیفه (وانمود صلاحیت یا اجرا یا امتناع اموری که شخص به آن مؤظف نباشد).
14- اخذ هر نوع تحفه به منظور اجرا یا امتناع از کار در امور مربوط.
15- تعلل در اجرای وظیفه محوله.
16- عدم رعایت قواعد سلوکی اداره مربوط.
17- دخیل ساختن ملاحظات قومی، منطقوی، مذهبی، حزبی، جنسیتی و شخصی در اجرای امور محوله.
18- اجرا و یا امتناع سایر اعمال مندرج ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری.

اداره مسؤول
ماده چهارم:
اداره عالی نظارت بر تطبیق ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری به حیث عالی ترین اداره هماهنگ کننده و نظارت کننده تطبیق ستراتیژی طرزالعمل اصلاح اداره و مبارزه علیه فساد اداری در سطح کشور بوده، در اجراآت خود مستقل و نزد رئیس جمهور مسوول می باشد.

نام اختصاری
ماده پنجم:
اداره عالی نظارت بر تطبیق ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری در این قانون به نام اداره عالی نظارت بر تطبیق ستراتیژی یاد می گردد.

استقلالیت
ماده ششم:
هیچ شخصی و مقامی مانع اجراآت اداره عالی نظارت، جهت نظارت از تطبیق ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری در ادارات نمی شود.

ساحه تطبیق
ماده هفتم:
احکام این قانون با رعایت طرزالعمل های خاص بالای ادارات و اشخاص ذیل قابل تطبیق می باشد:
1- ادارات دولتی و عهده های انتخابی.
2- کمیسیون های مستقل.
3- بانک های طرف معامله با دولت.
4- مؤسسات غیر دولتی ( (N.G.Os، مؤسسات بین المللی و تشثبثات خصوصی طرف معامله مالی با دولت در چارچوب میثاق ملل متحد علیه فساد اداری و سایر معاهدات بین المللی.

فصل دوم
تشکیل و وظایف صلاحیت اداره عالی نظارت
تشکیل:
ماده هشتم:
(1) اداره عالی نظارت واحد بودجوی مستقل بوده، متشکل از رئیس، معاون یا معاونان، رؤسای مرکزی و حوزوی و اعضای مسلکی و اداری می باشد.
(2) رئیس اداره عالی نظارت از طرف رئیس جمهور تعیین می گردد. استخدام سایر کارکنان آن طبق احکام قانون صورت می گیرد.
(3) اداره عالی نظارت بودجه خویش را ترتیب نموده و غرض طی مراحل از راه بودجه ملی به شورای وزیران ارائه می نماید. اداره عالی نظارت بودجه خویش را طور مستقلانه مطابق قوانین مربوط تطبیق می نماید.
(4) جزئیات تشکیل طبق احکام قانونی طی مراحل می گردد.

وظایف
ماده نهم:
اداره عالی نظارت دارای وظایف و صلاحیت های ذیل می باشد:
1- نظارت بر تطبیق ستراتیژی و طرزالعمل اصلاح اداره و مبارزه علیه فساد اداری.
2- پیشنهاد در مورد تجدید نظر بر ستراتیژی مندرج جزء (1) این ماده به رئیس جمهور.
3- طرح پلان و پروگرام جهت نظارت بر تطبیق ستراتیژی اصلاح اداره و مبارزه علیه فساد اداری و ارائه آن غرض اخذ منظوری به مقام ریاست جمهوری.
4- انجام مطالعات لازم جهت دریافت شیوه های مؤثر و مناسب به مقصد نظارت بر تطبیق ستراتیژی اصلاح اداره و مبارزه علیه فساد اداری.
5- اتخاذ تدابیر لازم و مؤثر جهت از بین بردن علل و اسبابی که موجب ایجاد فساد اداری می گردد.
6- سفارش به اداره مربوطه در مورد شیوه های استفاده معقول از امکانات مادی و تخنیکی در امر جلوگیری از فساد اداری.
7- نظارت از اجراآت ادارات در مورد تطبیق ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری.
8- ارائه یاد داشت مبنی بر اصلاح اداره و جلو گیری از فساد اداری به اداره مربوط.
9- ارزیابی چگونگی شفافیت، شایستگی، لیاقت و عدالت در مراحل استخدام.
10- حصول اطمینان از تطبیق و رعایت قوانین، فرامین و سایر اسناد تقنینی در رابطه به مبارزه علیه فساد اداری.
11- ارائه پیشنهاد به رئیس جمهور در باره متوقف ساختن امور تدارکاتی و فروش یا اجاره اموال یا املاک دولتی که عدم شفافیت و مؤثریت آن حین نظارت تثبیت می گردد.
12- ارزیابی مجدد اسناد بررسی شده در صورت موجودیت دلایل مؤجه.
13- مطالبه اسناد و معلومات مورد نظر از ادارات و اشخاص مندرج ماده هفتم این قانون.
14- ارزیابی چگونگی ساده سازی طرزالعمل های اجراآت ادارات مندرج ماده هفتم این قانون.
15-رسیده گی به شکایت های ناشی از فساد اداری از طریق مراجع مربوط.
16- برقراری و توسعه مناسبات توآمیت ها با ادارات مماثل دولت متحابه و مؤسسات بین المللی و تشریک مساعی در زمینه.
17- تدویر کورس ها، سیمینار ها، ورکشاپ ها و کنفرانس ها غرض ارتقای ظرفیت و مؤثریت کاری کارکنان در امر مبارزه علیه فساد اداری در مرکز و ولایات.
18- نشر فعالیت های سالانه اداره عالی نظارت جهت آگاهی عامه.
19- ارائه گزارش منظم در مورد اجراآت و دست آورد های اداره عالی نظارت به مقام ریاست جمهوری.
20- سایر وظایفی که از جانب رئیس جمهور محول می گردد.

فصل سوم
توامیت با ادارات
توامیت با اداره تفتیش و کنترول
ماده دهم:
اداره عالی نظارت، فعالیت های مالی و حسابی مشکوک ادارات و اشخاص مندرج ماده هفتم این قانون را جهت بازرسی به اداره عمومی تفتیش و کنترول محول می نماید. اداره عمومی تفتیش و کنترول مکلف است موضوع را بازرسی نموده و نتیجه را به اداره عالی نظارت گزارش دهد.

همکاری ادارات
ماده یازدهم:
ادارات مکلف اند در تحقق اهداف مندرج این قانون با اداره عالی نظارت در موارد ذیل همکاری نماید:
1- فراهم آوری تسهیلات لازم برای مؤظفین اداره عالی نظارت حین بررسی موضوعات مورد نظر.
2- ارائه اسناد، معلومات و توضیحات لازم به مؤظفین اداره عالی نظارت عندالمطابه.
3- توظیف کارکنان متخصص مسلکی عندالمطالبه جهت همکاری با مؤظفین اداره عالی نظارت حین بررسی.
4- ارائه گزارش در مورد تحقق نتایج بررسی های قبلی.

ثبت و نشر دارایی
ماده دوازدهم:
(1) اداره عالی نظارت دارایی مقامات مندرج ماده یکصد و پنجاه و چهارم قانون اساسی افغانستان را ثبت، رسیده گی و عنداللزوم نشر می نماید.
(2) اداره عالی نظارت مکلف است دارائی اعضای شورای ملی، شورا های ولایتی و ولسوالی ها، معینان وزارت ها، روسای ادارات و کمیسیون های مستقل، سفرا، والی ها و شاروال ها و معاونان آنها، قضات، څارنوالان، افسران وزارت های دفاع ملی و امور داخله، ولسوالان، مامورین رتبه دوم و بالاتر از آن کارکنان بخش های امور مالی، حسابی و تدارکاتی را قبل از اشغال وظیفه و همه ساله ثبت، رسیده گی و عنداللزوم نشر نماید.

فصل چهارم
احکام متفرقه
انفصال مؤقت و تعقیب عدلی
ماده سیزدهم:
(1) هر گاه در نتیجه بررسی، مؤظف خدمات عامه در ارتباط با فساد اداری مظنون واقع شود، غرض تعقیب عدلی به څارنوالی معرفی می گردد.
(2) هر گاه قاضی در ارتباط به فساد اداری مظنون واقع شود یا از اجرای اموری که مکلف به انجام آن است، تخلف ورزد، اداره عالی نظارت موضوع را به ستره محکمه احاله می نماید.

مصؤنیت اطلاع دهنده و شاهد
ماده چهاردهم:
(1) اشخاصی که در کشف قضایای فساد اداری با حسن نیت به حیث اطلاع دهنده یا در جریان تحقیق و محاکمه به حیث شاهد همکاری یا اسناد و مدارک مؤجه را ارایه نموده باشند، از هر نوع فشار و تهدید و رفتار غیر موجه مصون بوده، حسب احوال برای اطلاع دهنده مکافات اعطأ می گردد.
(2) افشای هویت اطلاع دهنده، شاهد، اهل خبره و ارائه کننده اسناد و مدارک بدون رضایت آن ها ممنوع می باشد.

محرومیت از حقوق
ماده پانزدهم:
(1) مجازات تعلیقی در مورد مرتکبین جرایم فساد اداری ممنوع می باشد.
(2) اشخاصی که به اتهام جرایم فساد اداری به حبس بیشتر از سه سال الی ده سال محکوم می گردند، از تاریخ ختم مجازات برای مدت دو سال به حیث کارکن در ادارات دولتی یا کاندید عهده های انتخاباتی پذیرفته نمی شود.
(3) اشخاصی مندرج فقره (2) این ماده از مزایای فرامین عفو و تخفیف مجازات رئیس جمهور مستفید شده نمی توانند.

شرایط پذیرش
ماده شانزدهم:
اشخاصی به حیث رییس، معاون، رؤسای مرکزی و حوزوی و اعضای مسلکی اداره عالی نظارت پذیرفته شده می توانند که علاوه بر داشتن شرایط مندرج قانون کارکنان خدمات ملکی واجد شرایط ذیل نیز می باشند:
1- داشتن تحصیلات عالی لسانس یا بالاتر از آن.
2- عدم محکومیت به جرایم جنحه یا جنایت.
3- عدم عضویت در احزاب سیاسی در دوره تصدی وظیفه.

فراهم آوری زمینه آموزش تخصصی
ماده هفدهم:
اداره عالی نظارت به منظور مبارزه مؤثر و فعال، زمینه آموزش تخصصی کارکنان خود و سایر ادارات ذیربط، څارنوالان و قضاتی را که در کشف و رسیده گی قضایای فساد اداری ذیدخل می باشند، فراهم می نماید.

ارایه گزارش
ماده هجدهم:
ادارات کنترول و تفتیش، پولیس، څارنوالی و محکمه از اجراآت خود در مورد قضایای فساد اداری به اداره عالی نظارت گزارش می دهند.

ایجاد څارنوالی و دیوان
ماده نزدهم:
(1) اداره لوی څارنوالی به منظور تحقیق جرایم فساد اداری و اقامه دعوی علیه مرتکبین آن، څارنوالی مبارزه علیه جرایم فساد اداری را در مرکز و ولایات طبق احکام قانون ایجاد می نماید.
(2) ستره محکمه به منظور رسیده گی قضایای جرایم فساد اداری، دیوان های جرایم فساد اداری را طبق احکام قانون در مرکز و ولایات ایجاد می نماید.

فصل پنجم
احکام نهائی
عدم اخلال صلاحیت
ماده بیستم:
احکام این قانون صلاحیت های قانونی څارنوالی و محکمه را اخلال نمی نماید.

وضع لوایح و طرزالعمل ها
ماده بیست و یکم:
اداره عالی نظارت به منظور تطبیق بهتر احکام این قانون مقرره ها را پیشنهاد و لوایح و طرزالعمل ها را وضع و تصویب می نماید.

انفاذ
ماده بیست و دوم:
این قانون از تاریخ توشیح نافذ و در جریده رسمی نشر می گردد و با انفاذ آن قانون مبارزه علیه ارتشأ و فساد اداری منتشره جریده رسمی شماره (838) مؤرخ 20/7/1383 ملغی شمرده می شود.
تاریخ نشر در جریده رسمی: 8/ 5/ 1387

Please follow and like us:
0

0 پیام‌

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial