هفته نامه و عکس

گزارش تصویری راهپیمایی «جنبش علیه بیکاری»

امروز (دوشنبه ـ ۱۶ سنبله) جمع کثیری از مردم که بیش‌تر آنان جوانان بودند علیه افزایش بیکاری و بی‌توجهی حکومت وحدت ملی به اشتغال‌زایی در کشور دست به راهپیمایی زدند. آنان با سردادن شعارهای «بیکاری دلیل فرار ما است»، «بیکاری نتیجه سیاست نادرست حکومت وحدت ملی است» و «بیکاری = به خشونت»، «کارگران بیدارند، از تبعیض بیزارند» و «بیکاری = فقر» از رهبران حکومت خواستند تا به وعده‌های انتخاباتی خود در راستای اشتغال‌زایی جامه عمل بپوشانند. تظاهرات آنان از قصر دارالامان در غرب شهر کابل آغاز شد و در برابر شورای ملی کشور پایان یافت.

عکاس:اولیا عماد

امروز (دوشنبه ـ ۱۶ سنبله) جمع کثیری از مردم که بیش‌تر آنان جوانان بودند علیه افزایش بیکاری و بی‌توجهی حکومت وحدت ملی به اشتغال‌زایی در کشور دست به راهپیمایی زدند. آنان با سردادن شعارهای «بیکاری دلیل فرار ما است»، «بیکاری نتیجه سیاست نادرست حکومت وحدت ملی است» و «بیکاری = به خشونت»، «کارگران بیدارند، از تبعیض بیزارند» و «بیکاری = فقر» از رهبران حکومت خواستند تا به وعده‌های انتخاباتی خود در راستای اشتغال‌زایی جامه عمل بپوشانند. تظاهرات آنان از قصر دارالامان در غرب شهر کابل آغاز شد و در برابر شورای ملی کشور پایان یافت.