چرخش در مدار سیاست  گذاری  های دولت افغانستان

با توجه به نقش مثبت و سازنده هند در افغانستان به ویژه در ده سال اخیر، انتظار می رود که این کشور با امضای موافقت نامه جدید همکاری ها با افغانستان، این بار بیشتر از پیش و با برنامه های بزرگ تر افغانستان را در زمینه های که توافق صورت گرفته یاری رساند. از سویی هم، مردم افغانستان، امضای توافقنامه همکاری های استراتژیک کابل – دهلی نو را به عنوان یک دستاورد کلان دولت در راستای توسعه سیاست های منطقه ای دانسته و امیدوار اند که این توافقنامه بدون هیچ چالش خاصی در زمان معین آن تطبیق گردد.

امضای موافقت نامه ی افغانستان و هندوستان در هفته گذشته یکی از برجسته ترین سیاست راهبردی کشور به حساب می آید. در هفته گذشته رئیس جمهور افغانستان، با من موهن سینگ  صدراعظم هند موافقت نامه های (راهبردی ) استراتیژیک بین هندوستان و افغانستان را امضا نمودند. این موافقت نامه مبتنی بر همکاری سیاسی و امنیتی، اقتصادی و تجارتی، آموزش و ظرفیت سازی در عرصه های اجتماعی، فرهنگی، جامعه مدنی و ارتباطات مردم با مردم بوده و در راستای گسترش هر چه بیشتر روابط میان دو کشور می باشد.
افغانستان از گذشته های دور با کشور هندوستان رابطه نیک متقابل و همکاری دو جانبه داشته است و مردم دو کشور نیز با همدیگر ارتباطات فرهنگی داشته اند که در راستای سیاست های دولت ها این ارتباطات را بی تاثیر نمی توان دانست. گذشته دوستی افغانستان با هندوستان بصورت رسمی به سال های 1328 بر می گردد.
البته از نظر حقوق بین الملل هر کشوری در راستای منافع ملی خود می تواند که با کشور دیگر معاهدات استراتژیک سیاسی نظامی و پیمان های دیگری را ببندند و از آن نفع ببرند ولی با توجه به وضعیت کنونی افغانستان و شرایط منطقه پیمان استراتیژیک افغانستان- هنددوستان متاسفانه  تاحدودی به کنش ها  و واکنش های کشور همسایه شرقی افغانستان، پاکستان مواجه شد این در حالی است که در هفته های گذشته بدنبال ترور برهان الدین ربانی دولت افغانستان روند صلح را مبتنی بر گفتگوی مستقیم با حکومت پاکستان  دانسته و پاکستان را متهم به حمایت از شبکه های تروریستی در خاک این کشور می داند و نیز در پاکستان تعداد از سران رهبران احزاب و روشنفکران آن کشور دولت مردان شانرا  متهم به همکاری با تروریستان نمودند و به حکومت پاکستان ازآینده خطر ناک این گونه سیاست ها هشدار دادند.
همان طوریکه یادآوری شد اتخاذ تصامیم دولت ها در دوستی و سیاست گزاری های معقول  با کشور های جهان یک حق مسلم است ولی پاکستان در هراس شده که این پیمان منجر به تضعیف  پاکستان در منطقه شده و رقیب اصلی پاکستان در افغانستان دست بالای می گیرد که برای پاکستان قابل تحمل نیست.
در گذشته دولت افغانستان با استراتیژی صلح ملاحظات پاکستان را بیش از اندازه نمود بگونه ای که در داخل و خارج دولت افغانستان مواجه با اعتراضات شد ولی هر زمانیکه دولت افغانستان پیشنهاد صلح را با مخالفین نمود، با چالش و پیچیدگی های خاص نیز مقابل شد و هر ازگاهی مردم افغانستان شاهد ترور و انفجار های وحشتناک هستند.
حال آنچه مهم است برای دولت افغانستان که از رهگذر این گونه استراتیژی های ضد و نقیض باید نفع بگیرد.
با توجه به نقش مثبت و سازنده هند در افغانستان به ویژه در ده سال اخیر، انتظار می رود که این کشور با امضای موافقت نامه جدید همکاری ها با افغانستان، این بار بیشتر از پیش و با برنامه های بزرگ تر این کشور را در زمینه های که توافق صورت گرفته یاری رساند.
از سویی هم، مردم افغانستان، امضای توافقنامه همکاری های استراتژیک کابل – دهلی نو را به عنوان یک دستاورد کلان دولت در راستای توسعه سیاست های منطقه ای دانسته و امیدوار اند که این توافقنامه بدون هیچ چالش خاصی در زمان معین آن تطبیق گردد.

0 پیام‌