تازه‌ها:

پاکستان و انگلستان و حمایت از روند صلح و امنیت

سفر کامرون همزمان با راجا پرویز اشرف، نخست وزیر پاکستان حکایت تأکید بر پیام جدید صلح وامنیت را برای افغانستان میرساند. چنانچه کامرون با رئیس جمهور کشور یک سند همکاری برای  ساخت اکادمی نظامی برای آموزش بهتر افسران افغان، باهزینه مجموعی 107 میلیون پوند را به امضا رساند که این نشاندهنده همکاری های دراز مدت انگلستان با افغانستان می باشد. آموزش افسران در شرایط کنونی کشور نیاز مبرم برای تامین امنیت وثبات سیاسی شمرده می شودواین  تعهدات باعث می گردد که

صلح به لحاظ اهمیت که دارد از جانب همه انسانها وکشور ها جستجو می گردد انسانها بدنبال آن، راه های مختلف را می پیمایند تا به حقیقت ناب صلح دست یابند. اما در این میان هستند کسانیکه صلح را ضد منافع شخصی شان دانسته وآنرا برای خود نوعی  شر احساس می کنند به این جهت فرا راه صلح سنگ اندازی می کنند، تاراه رسیدن به مقاصد شان را هموار نمایند.
اولویت های صلح برای تمام انسانها وکشور ها یکسان نمی باشد.افغانستان نظر به شرایط  خاص  که بسر می برد ضرورت بیشتری به صلح وثبات دارد و صلح به اندازه برای کشور ما مهم است که آببرای حیات وزنده ماندن.
در هفته گذشته نخست وزیران پاکستان وانگلستان درملاقات با رئیس جمهور کشورموضوع صلح وامنیت را در آینده کشور به بحث گرفتند، دوید کامرون نخست وزیر انگلستان که همزمان با همتای پاکستانی به کشورما سفر داشتند، در نشست خبری مشترک با رییس جمهور کرزی، برمبارزه با تروریزم، وتحکیم روابط نیک بین افغانستان وهمسایه ها تآکید نمودوثبات منطقه ای را در خصوص روابط نیک میان افغانستان و پاکستان با اهمیت دانسته  گفت :” ثبات افغانستان به نفع تمام کشورهای منطقه و جهان می باشد.”به گفته او، ” ایجاد افغانستانی امن و دموکراتیک که بتواند در برابر تندروی مبارزه کند، از اهداف مشترک انگلستان و افغانستان و جهان است.”
کامروندر ارتباط با انتخابات افغانستان نیز اشاره نموده گفت:”انگلستان هرگونهحمایتی که درتوان که داشته باشد، از کمیسیون انتخابات افغانستان انجام می دهد.” این اشاره کامرون به روند دموکراتیزه کردن افغنستان است که انتخابات بدون حضور سازمانهای سیاسی و نهاد های مدنی غیر ممکن می نماید.
آقای کرزی از همکاری انگلستان در مقاطع مختلف، با افغانستان، قدردانی کرد وگفت :”جوانان انگلیسی در افغانستان فداکاری کرده اند و آنان باید مطمین باشند که نتایج کارشان، ایجاد یک افغانستان آباد و مرفه خواهد بود. جان سخن دراین است که قبلا گفته می شد که انگلستان زیاد باورمند به محو تروزیرم در افغانستان نیست وبارها از طرح های مخرب آی اس آی (استخبارات پاکستان) حمایت نموده اند اما اظهارات اخیر کامرون این باور را تقویت می کند که انگلستان خواهان محو تروریزم وثبات در افغانستان است.
سفر کامرون همزمان با راجا پرویز اشرف، نخست وزیر پاکستان حکایت تأکید بر پیام جدید صلح وامنیت را برای افغانستان میرساند.چنانچه کامرون با رئیس جمهور کشور یک سند همکاری برای  ساخت اکادمی نظامی برای آموزش بهتر افسران افغان، باهزینه مجموعی 107 میلیون پوند را به امضا رساند که این نشاندهنده همکاری های دراز مدت انگلستان با افغانستان می باشد.
آموزش افسران در شرایط کنونی کشور نیاز مبرم برای تامین امنیت وثبات سیاسی شمرده می شودواین  تعهدات باعث می گردد که بعد از 2014 نیروهای افغان خود قدرت وتوانای خود را بالا برده وامنیت توسط  خود نیروهای امنیتی  تامین گردد واین زمینه ای می شود که از یک طرف نگرانی های  بعد از خروج نیروهای خارجی از کشور را کاهش دهد واز جانب دیگر زمینه سرمایه گذاری های کلان را در کشور فراهم می سازد.

0 پیام‌