وزارت فواید عامه: چهار شرکت به دادستانی کل معرفی شد

محمد کریم

مقامات در وزارت فواید عامه از معرفی چهار شرکت به دادستانی کل خبر میدهد. این معرفی بدلیل تخلف و عدم تطبیق پروژه هابا معیار های قرار داد صورت گرفته است.

مسوولان در وزارت فواید عامه کشور می‌گویند که این وزارت، چهار شرکت قراردادی را به دلیل تخلف و عدم تطبیق قراردادهای‌شان به دادستانی کل معرفی کرده است.

مهدی روحانی سخنگوی وزارت فواید عامه در مصاحبه با خبرگزاری جمهور از معرفی 12 شرکت دیگر به اداره تدارکات ملی خبر میدهد و خواهان افزودن آنها به لیست سیاه این اداره شده است تا از بستن قرارداد های دیگر با آنان جلوگیری شود.

روحانی همچنان از نظارت جدی این وزارت در سراسر کشور از کار این شرکت ها خبر داده و گفت در صورت تخلف و تخطی از قرارداد با آنها برخورد قانونی صورت گرفته و به مراجع قضایی معرفی می‌گردد.

از طرف دیگر وزارت فواید عامه از کار در شاهراه سالنگ شمالی و جنوبی خبر داده و از آمادگی ها در فصل زمستان سخن می‌زند.

شاهراه سالنگ از چندی بدین سو بشدت تخریب شده و هیچ کار اساسی د راستای تعمیر آن صورت نگرفته و اگر ترمیم نشود از آنجایی که متصل شمال و جنوب است در زمستان مشکلات جدی را متوجه مرکز کشور خواهد کرد.

0 پیام‌