نگرانی های گسترده از حفر چاه های عمیق در کابل

در سال‏های اخیر، هم‏زمان با کاهش آب‏های زیرزمینی در ولایت‏ها به ویژه در پایتخت، مردم به حفر چاه‏های عمیق روآوردند. گفته می‏شود از ده سال بدین سو، دست‏کم پانزده متر از آب‏های زیرزمین پایتخت فروکاسته شده و میزان آلودگی آن نیز افزایش یافته است. براساس گزارش‏های انتشار یافته مردم به صورت گسترده به حفر چاه‏های عمیق روآورده‏اند. بسیاری از این چاه‏ها به صورت غیرفنی و خلاف معیارهای علمی حفر می‏شوند که به گفته کارشناسان محیط زیست مشکلات زیادی را برای زراعت بارآورده است.

در سال‏های اخیر، هم‏زمان با کاهش آب‏های زیرزمینی در ولایت‏ها به ویژه در پایتخت، مردم به حفر چاه‏های عمیق روآوردند. گفته می‏شود از ده سال بدین سو، دست‏کم پانزده متر از آب‏های زیرزمین پایتخت فروکاسته شده و میزان آلودگی آن نیز افزایش یافته است. براساس گزارش‏های انتشار یافته مردم به صورت گسترده به حفر چاه‏های عمیق روآورده‏اند. بسیاری از این چاه‏ها به صورت غیرفنی و خلاف معیارهای علمی حفر می‏شوند که به گفته کارشناسان محیط زیست مشکلات زیادی را برای زراعت بارآورده است. با این حال، تنها 30 درصد مردم به آب صحی آشامیدنی دسترسی دارند.
براساس همین نگرانی، رییس جمهور کرزی بیانیه رادیویی این هفته خود را روی چگونگی حفر چاه‏های عمیق اختصاص داد. وی در این بیانیه نگرانی جدی خود را در این خصوص مطرح کرد و از شهروندان در شهرها و روستاها خواست تا به صورت معقول از منابع آبی کشور استفاده کنند. آقای کرزی بر حفر چاه‏های عمیق به صورت «فنی» تاکید کرد.
کارشناسان محیط زیست و متخصصان بخش زراعت حفر بی‏رویه و بدون تحقیق چاه‏های عمیق در شهرها و روستاها را نگران کننده خوانده و آن را برای کانال‏های آبی کشور به شدت مضر ارزیابی کرده‏اند. حفر چاه‏های عمیق در منازل مردم، سبب استفاده بی‏رویه از آب گردیده و میلیون‏ها مترمکعب آب ضایع می‏گردد.
کاهش روزافزون آب‏های زیرزمینی در شرایطی که میزان بارندگی‏ها پایین است، یک نگرانی جدی محسوب می‏شود. این امر نه تنها میزان قابل ملاحظه‏ای از جمعیت را با مشکل کمبود آب مواجه می‏سازد، بلکه سبب خسران زراعت نیز می‏گردد؛ زیرا با کاهش سطح آب ریشه گیاهان نیز زودتر می‏خشکند.
قطع ارتباط آب با ریشه گیاه، مرگ زودهنگام گیاه را به دنبال دارد و بدین ترتیب، کل محیط زیست آسیب می‏بیند.
با این حال، در ده سال گذشته، مسوولان به ویژه وزارت انرژی و آب در این زمینه هیچ توجهی نکرده است. این وزارت، باید از حفر چاه‏های عمیق که به صورت خودسر و غیرمعیاری حفر می‏شوند، جلوگیری می‏کرد و زمینه‏های بدیل آن را فراهم می‏آورد. با ساختن مراکز آب‏رسانی، بخش کلانی از این مشکل حل می‏شد و این، می‏توانست یکی از زمینه‏های بدیل مناسب به حساب آید.
همچنان وزارت انرژی و آب در قسمت استفاده بهینه از آب هیچ تبلیغ و آگهی‏دهی نداشته است. روشن ساختن افکار عمومی و جلب توجه آنان به این مساله مهم یک امر اساسی است. تردیدی نیست که مردم در بسیاری از زمینه‏ها به آگاهی‏دهی ضرورت دارند و استفاده بهینه از آب نیز نیازمند آگهی‏دهی است. رسانه‏ها نیز در این زمینه کم‏مهر بوده‏اند. انتظار می‏رود که خانواده‏های محترم در قسمت استفاده از آب، توجه جدی نمایند. دین مقدس اسلام اسراف را شدیداً منع قرارداده و اسراف کنندگان را «برادران شیاطین» خطاب کرده است. بنابراین، براساس آموزه‏های اسلامی نیز ما مکلف هستیم تا از مصرف بی‏رویه آب خودداری کنیم.
به هر حال، حفر غیرمعیاری چاه‏های عمیق و استفاده بی‏رویه از آب، نه تنها یک کار خلاف است؛ بلکه جفا در حق نسل‏های آینده نیز محسوب می‏شود؛ زیرا از منابع آبی که اکنون ما در اختیار داریم برای نسل‏های آینده نیز سهمی هست و حتا حفر غیرمعیار چاه‏های عمیق و مسرف بی‏رویه آب برای شرایط کنونی ما نیز نگران کننده و تشویش‏آور است.

0 پیام‌