محورهای مهم اسناد همکاری های راهبردی کابل – پاریس

در هفتم دلو سال جاری خورشیدی (1390)، معاهده دوستی و همکاری میان افغانستان و فرانسه از سوی رییسان جمهور هر دو کشور در پاریس به امضا رسید. بر اساس این معاعده که بیست سال اعتبار اجرایی دارد و در قصر الیزه منعقد گردید، کشور فرانسه همکاری های دراز مدت خود را در زمینه های دفاع و امنیت، زراعت، انکشاف دهات، صحت، معارف، تحصیلات عالی، فرهنگ و باستان شناسی، حکومتداری خوب، حاکمیت قانون، ساختارهای زیربنایی، اقتصاد، امور مالی، تجارت و صنعت با افغانستان ادامه می دهد.

در هفتم دلو سال جاری خورشیدی (1390)، معاهده دوستی و همکاری میان افغانستان و فرانسه از سوی رییسان جمهور هر دو کشور در پاریس به امضا رسید. بر اساس این معاعده که بیست سال اعتبار اجرایی دارد و در قصر الیزه منعقد گردید، کشور فرانسه همکاری های دراز مدت خود را در زمینه های دفاع و امنیت، زراعت، انکشاف دهات، صحت، معارف، تحصیلات عالی، فرهنگ و باستان شناسی، حکومتداری خوب، حاکمیت قانون، ساختارهای زیربنایی، اقتصاد، امور مالی، تجارت و صنعت با افغانستان ادامه می دهد.
نیکولا سرکوزی رییس جمهور فرانسه پس از امضای معاهده دوستی و همکاری میان افغانستان و فرانسه گفت که به اساس این معاهده، فرانسه همکاری های دراز مدت خویش را در عرصه های درج شده در سند همکاری های راهبردی، با افغانستان ادامه می دهد.
نکات عمده در معاهدهء همکاری میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری فرانسه
جانبین مشارکت مساوی خود را در جهت تحکیم استقلال، امنیت و توسعهء اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی افغانستان، با در نظر داشت منافع مشترک شان توسعه می بخشند.
فرانسه با توجه به این اهداف، حمایت خود را در عرصه های آموزش و قابلیت های موثر نیروهای امنیتی افغان و تحکیم قانون ادامه می دهد.
فرانسه همکاری خود رادر عرصه های زراعت، معارف، صحت، باستان شناسی و تبادلات فرهنگی تقویت می بخشد.
فرانسه هم چنان در رشد مهارت ها در بخش های زیربناها، منابع معدنی و همچنان در آموزش کادر های ملکی با دولت افغانستان مساعدت می نماید.
برنامه های مربوط در چوکات یک توافقنامهء مشترک تنظیم می شود.
چهار چوب نهاد های ذیربط
یک کمیسیون مشترک امنیت داخلی، متشکل از نمایندگان وزارت خانه های ذیربط جانبین که معطوف به همکاری در عرصه های پولیس، مبارزه علیه جرایم سازمان یافته و قاچاق، به ویژه قاچاق مواد مخدر، و آمادگی برای حالات اضطراری است، ایجاد میشود. این کمیسیون هر سال یک بار بطور متناوب در افغانستان و فرانسه جلسات خود را دایر می کند.
دفاع و امنیت
فرانسه به نهاد های دفاعی افغان مشورت ارائه نموده و در آموزش کادرهای نیروهای امنیتی افغان سهم می گیرد. نظامیان فرانسوی که در چارچوب این معاهده ایفای وظیفه می نمایند، به هیچ صورت در عملیات های جنگی اشتراک نمی کنند.
دولت فرانسه کمک های نظامی خود را به افغانستان با ایجاد یک ژاندرمری ملی افغان ادامه می دهد. فرانسه همچنان سعی می ورزد تا ژاندارمری های سایر کشور های اروپائی را نیز که به این پروژه علاقمند باشند، سهیم بسازد.
کشور فراسنه همکاری خود را در امور پولیس جنایی گسترش می دهد و کمک های خود را به خصوص درزمینه های تخنیکی و علمی عرضه می دارد.
جانبین در چوکات همکاری تخنیکی و عملیاتی جهت تقویت مبارزه علیه جنایات سازمان یافته و قاچاق، به خصوص قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان مطابق به حقوق و قوانین نافدهء هر دو کشور، تشریک مساعی می کنند.
فرانسه درزمینهء رشد تخصص افغانها در راستای کسب آماده گی با حالات اضطراری مشارکت می نماید.
زراعت و انکشاف دهات
در راستای این هدف، فرانسه برای تقویت و توسعه تولیدات زراعتی به خصوص در زمینه آبیاری، بهبود کیفیت تخم بذری، حفظ و نگهداری تولیدات زراعتی و مالداری، حمایت از وترنری و حفظ نباتات، رشد سیستم کوپراتیف وآموزش تخنیکی زراعتی ، تخصص خود را در اختیار افغانستان قرار می دهد.
فرانسه همچنان از فعالیت های افغانستان درزمینهء رشد و انکشاف صنایع مرتبط به محصولات زراعتی حمایت می نماید.
صحت
فرانسه به منظور کاهش میزان مرگ و میر مادران و نوزادان ، افزایش توانائی دسترسی به خدمات طبی با کیفیت، بالخصوص برای زنان و کودکان و ارتقای ظرفیت های سطح آموزش داکتران و کارکنان طبی با افغانستان همکاری می نماید.
دولت فرانسه از نهاد های صحی افغان بویژه از انستیتوت طبی فرانسه برای اطفال در کابل حمایت می نماید.
فرانسه همکاری های خود را با نهاد های تحصیلات عالی، منجمله آموزش طبی، دوا سازی و ادارهء شفاخانه های فرانسوی و افغان خاصتاً با پوهنتون طبی کابل توسعه می بخشد.
معارف و تحصیلات عالی
افغانستان و فرانسه به منظور بهبود کیفیت تدریس و هم چنان مدیریت اداری و آموزشی موسسات آموزشی افغان باهم همکاری می کنند.
فرانسه در زمینهء ادامه و گسترش تدریس زبان فرانسوی تلاش می نماید.
فرانسه از لیسه های استقلال و ملالی در کابل، موسسات تعلیمی وجمهوری اسلامی افغانستان که توسط فرانسه تاسیس گردیده است حمایت می نماید تا موسسات فوق الذکر به عنوان یک مدل یا نمونه عالی برای سایر مراجع تعلیمی در سرتاسر افغانستان شناخته شوند.
جانب فرانسوی در زمینهء آموزش انجینران و محققان افغان از طریق همکاری های مشترک بین پوهنتون های افغانستان و پوهنتون های فرانسه سهم می گیرد.
این کشور در زمینهء آموزش استادان رشته حقوق پوهنتون های افغان سهم میگیرد.
جانب فرانسوی با تبادلهء محصلان با مکاتب مسلکی عالی و پوهنتون های مختلف فرانسوی مخصوصاً از طریق اعطای بورس های تحصیلی که توسط دولت فرانسه یا نهاد های دیگر آن کشور فراهم می گردد ادامه می دهد.
فرهنگ و باستان شناسی
جانبین به منظور حفاظت از میراث باستانی فرهنگی افغانستان، در عرصه های تقویت آموزش و تحقیقات علمی، تاریخی و باستان شناسی و ارج گذاری به آثار هنری و امور مربوط به میراث فرهنگی باهم تشریک مساعی می نمایند.
حکومت داری و حاکمیت قانون
فرانسه در زمینه آموزش کادرهای ادارت مرکزی حکومت و ولایات و هم چنین کادرهای قوای قضائیه سهم می گیرد. به همین گونه فرانسه به آموزش کادرهای هردو مجلس شورای ملی کشور مساعدت به عمل می آورد.
زیر بناها
افغانستان و فرانسه جهت توسعه زیر بناهای افغانستان در عرصه های مخابرات، ترانسپورت، آبیاری و زیربناهای مربوط به تولید و بهبود یا افزایش مواد اولیه همکاری می نماید.
هر دو کشور هم چنین از فعالیت نهاد ها و شرکت های فرانسوی علاقمند به مشارکت در زمینه های باز سازی و توسعه شبکه های آبرسانی و تصفیهء آب، به خصوص در مناطق شهری، توسعه زیربناهای ترانسپورتی، به خصوص میدان های هوایی و راه آهن از طریق ارائه کمک های فنی، مشورتهای حقوقی و ارائه مهارت های شرکت های فرانسوی، حمایت نموده و تسهیلات لازم را برای آنها فراهم می سازد.
اقتصاد، امور مالی، تجارت و صنعت
افغانستان و فرانسه به تحکیم و توسعه روابط موجوده بین سکتور های خصوصی دو کشور و استفاده از تخصص شرکت های فرانسوی بویژه در عرصه های آب، ترانسپورت، ارتباطات مخابراتی و در ساحهء تولید و مبادلهء مواد اولیه، آنهم در شرایط عادلانه و شفاف، تمایل نشان داده و آنرا تقویت می نمایند.
جانبین اقداماتی را که سبب افزایش مبادلات تجارتی بین دو کشور و ترویج سرمایه گذاری های فرانسه در افغانستان می گردد، انجام می دهند.
این معاهده پس از انفاذ آن برای مدت بیست سال مدار اعتبار است. همکاری های فی مابین در عرصه هایی که در این معاهده پیش بینی شده، بر اساس برنامه های مشترک، برای هر دورهء پنج ساله مورد توافق جانبین قرار می گیرد.
امضا شده در پاریس، مورخ 27 جنوری 2012 در دو نسخه به لسان های پشتو، دری و فرانسوی که هر کدام از آنها از اعتبار یکسان برخوردار است.
منبع: سایت دفتر رییس جمهور

0 پیام‌