طرح تازه وزارت دفاع؛ تاکید بر واقعیت هایی که دست کم گرفته می شوند

در طرح تازه وزارت دفاع ملی تصریح شده که باید برای جلب اعتماد مردم به نیروهای امنیتی کشور، اقدام جدی شود. تحقیقاتی که چندی پیش صورت گرفته بود، نشان داد که در سال های اخیر اعتماد مردم به نیروهای امنیتی افزایش یافته؛ اما به نظر می رسد که اساسی ترین دلیل کم اعتمادی مردم، وجود برخی از عناصر تخریب گر در لایه های نیروهای امنیتی است: کسانی که به نام پولیس به زنان تجاوز می کنند و بنام اردوی ملی مردم را از اذیت می کنند، فساد اداری و… را پیشه خود ساخته اند. با این

وزارت دفاع ملی در یک طرح تازه برای تامین امنیت کشور، گفته است که باید به پناهگاه های تروریزم که در آن سوی مرزهای کشور موقعیت دارد، توجه جدی صورت گیرد و در راستای مبارزه جدی با تروریزم باید تمام مرزهای کشور کنترول گردیده و به طور دقیق نظارت شود. همچنان در این طرح آمده که برای جلب اعتماد بیشتر مردم به نیروهای امنیتی کشور، باید اقدامات لازم انجام شود.
پیشتر نیز کارشناسان، تاکید کرده اند که ناامنی ها از بیرون مرزهای کشور رهبری و حمایت می شوند و تا زمانی که پناه گاهای آنان در خاک پاکستان هدف قرار نگیرند، افغانستان روی ثبات و امنیت را نخواهد دید؛ اما حالا که مسوولیت تامین امنیت به تدریج به نیروهای داخلی واگذار می شود، ضرورت سرکوب تروریستان در آن سوی مرزها بیشتر احساس می گردد.
متاسفانه جامعه جهانی، در یک دهه اخیر، فریادهای مردم افغانستان را کمتر شنید و واقعیت های را که مردم برآن تاکید داشتند، دست کم گرفتند؛ واقعیت هایی که اگر از همان آغاز بدان توجه می شد، با این پیمانه وسیع، نه هزینه انسانی نیروهای بین المللی افزایش می یافت و نه هم تجهیزات نظامی آنان استهلاک می شد و مهم تر از همه، تروریزم نیز نمی توانست تا این حد از مردم افغانستان قربانی بگیرد.
با توجه به شتاب گرفتن واگذاری مسوولیت های امنیتی از نیروهای بین المللی به نیروهای داخلی، خروج سربازان بین المللی، زمزمه های کاهش نیروهای امنیتی کشور و برنامه تروریستان برای افزایش ناامنی در افغانستان پس از 2014، به نظر می رسد که اجرایی کردن این طرح برای مهار بحران امنیتی، کمکی بزرگی خواهد کرد و به دنبال آن، تحکیم مرزهای کشور از لازمه های دیگر آن می باشد که نیازمند حمایت نیروهای مرزی است.
از سویی هم، در این طرح تصریح شده که باید برای جلب اعتماد مردم به نیروهای امنیتی کشور، اقدام جدی شود. تحقیقاتی که چندی پیش صورت گرفته بود، نشان داد که در سال های اخیر اعتماد مردم به نیروهای امنیتی افزایش یافته؛ اما به نظر می رسد که اساسی ترین دلیل کم اعتمادی مردم، وجود برخی از عناصر تخریب گر در لایه های نیروهای امنیتی است: کسانی که به نام پولیس به زنان تجاوز می کنند و بنام اردوی ملی مردم را از اذیت می کنند، فساد اداری و… را پیشه خود ساخته اند. با این حساب، لازم است که یک تکانه جدی در ساختار نیروهای امنیتی وارد گردد و عناصر ضد ملی و تخریب گر که به مثابه یک غده سرطان در بدنه این نیروها عمل می کنند، بیرون انداخته شوند تا اعتماد مردم به این نیروهای افزایش بیشتر یابد.

0 پیام‌