پیچید‏گی “بازی‏ها” در شورای ملی

 

اولین هفته‏ی کاری شورای ملی با جنجال‏ها و کشمکش‏ها بر سر تعیین و چگونگی تعیین هیات اداری مجلسین شورای ملی پایان یافت. مجلس نمایندگان پس از یک هفته تلاش نتوانست تا رییس این مجلس را انتخاب نماید؛ اما نمایندگان مجلس سنا روز شنبه هفته‏ی پیش در عدم معرفی 34 عضو انتصابی، هیات اداری این مجلس را انتخاب کردند.
در واکنش به اقدام شتاب انگیز مجلس سنا، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی گفته است که بر بنیاد قانون اساسی  کشور قبل از معرفی اعضای انتصابی از سوی رئیس جمهور، انتخابات هیأت اداری به ویژه انتخاب رئیس مجلس سنا مشروعیت ندارد و برخی از کارشناسان امور نیز این اقدام مجلس سنا را “ناموجه” گفته اند.
اما سید محمد سعیدی؛ عضو انتخابی مجلس سنا در مصاحبه ای با هفته نامه ی انسجام گفت که سناتوران در نخستین نشست مشرانوجرگه از رئیس جمهور خواسته بودند تا اعضای انتصابی این مجلس را معرفی نماید؛ اما این امر صورت نگرفت.
آقای سعیدی گفت:« پس از آن که اعضای انتصابی معرفی نشد، سناتوران به خاطر  جلوگیری از در هم و برهم شدن بیشتر کارها، روز شنبه هفته پیش تصمیم گرفتند، تا هیأت اداری مجلس سنا را انتخاب نمایند؛ لذا مطابق به طرزالعمل سناتوران انتخاب هیأت اداری برگزار کردند که در نتیجه ی آن هیات اداری انتخاب گردید.»
این عضو مجلس سنا اظهار داشت که سناتوران در این خصوص با دلایل محکم توانستند قناعت ریاست جمهوری را فراهم سازند.
وی در واکنش به اظهارت رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی گفت به نظر می رسد که دیدگاه کمیسیون، مبنی بر نامشروع بودن انتخاب هیأت اداری مجلس سنا، برگرفته از ماده های 83 و 84 قانون اساسی بوده است؛ در حالی که ماده 84 قانون اساسی ربطی به کارهای مجلس سنا ندارد.
آقای سعیدی می گوید: «جالب است که رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی نتوانسته است، ماده 83 قانون اساسی را درست تحلیل نماید که مربوط به کدام اتاق پارلمان می شود.»
آقای سعیدی با رد استدلال دیدگاه های کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی می گوید که انتخابات هیأت رئیسه مجلس سنا مطابق به قانون اساسی است.
این عضو مجلس سنا گفت:«کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، با تمسک به ماده 84 قانون اساسی، استدلال کرده بود که هر دوره تقنینی پنج سال است؛ لذا نمایندگان انتخابی مجلس سنا، مدت و کالت شان سه و چهار سال می باشد، بنابر این رئیس مجلس سنا باید از اعضای انتصابی باشد تا برای پنج سال تمام ریاست این مجلس را پیش ببرد؛ باز هم این نوع اظهارات خلاف دستورات قانون اساسی است، زیرا در قانون اساسی حق انتخاب شدن و انتخاب گردیدن برای هر فرد واجد شرایط داده شده است و این سناتوران واجد شرایط بودند.»
از سویی هم ناکامی های پی در پی اعضای مجلس نمایندگان در انتخاب رئیس این مجلس، سوء گمان هایی را در میان مردم نسبت به این مجلس ایجاد کرده است.
صفورا ایلخانی؛ از اعضای مجلس نمایندگان علت های گوناگون را بحرانی شدن مجلس نمایندگان برای انتخاب رئیس می شمارد.
خانم ایلخانی عدم آشنایی با روحیه وکلای جدید را یکی از علت های بحران می داند:«عمده ترین مشکل در عدم شناخت دقیق از اندیشه های وکلای تازه وارد مجلس بود؛ نمایندگان مجلس بدون در نظر گرفتن حسن آشنایی با همدیگر و آوردن تعدیلات در طرزالعمل و همچنین بدون این که آرای سفید تعریف شود، به طرف انتخاب هیات اداری رفتند.»
صفورا ایلخانی، بدین باور است که نمایندگان مجلس در انتخاب رئیس “تعجیل” نموده اند.
این عضو مجلس نمایندگان گفت:« بدون این که در طرز العمل داخلی تعدیلات صورت گیرد. متاسفانه وکلای مردم در انتخاب رئیس تعجیل نمودند، پس اگر در طرز العمل داخلی تعدیل می آمد در اولین دور انتخابات ریاست مجلس مشکل گزینش رئیس حل می گردید.
او تصریح کرد:« مجموعه هایی از اپوزسیون، طرفداران دولت و برخی از وکلای مستقل خواست ها و توقعات خاص شان را داشته اند، به همین دلیل تصامیم برای انتخاب رئیس مجلس با چالش مواجه شده است.»
این عضو مجلس نمایندگان استعمال رأی های سفید در انتخاب رئیس مجلس را کار اپوزسیون می داند.
خانم ایلخانی که در دور پیش نیز عضو مجلس نمایندگان بود، هشدار می دهد که اگر اعضای مجلس نمایندگان، راه مناسب را در نظر نگیرند، چالش انتخاب رئیس، همچنان ادامه خواهد داشت.
وی مناسب ترین راه برای فایق آمدن بر چالش گزینش رئیس مجلس نمایندگان، آوردن تعدیل در طرز العمل داخلی مجلس نمایندگان می داند.
با این حال برخی از اعضای مجلس نمایندگان گفته اند که به خاطر پراگندگی دیدگاه های وکلا، با مشکل می توان در هفته ی جاری هیأت اداری مجلس نمایندگان را انتخاب کرد.
از سویی هم دادگاه ویژه ی رسیدگی به پرونده های انتخاباتی، تا هنوز حکم جلب سه نماینده جدید این مجلس را صادر کرده است.
گفته می شود نخستین برنامه ی این مجلس پس انتخاب هیأت اداری، رسیدگی به سرنوشت دادگاه ویژه ی پرونده های انتخاباتی خواهد بود.

0 پیام‌