سال نو و رهیافت‎های جدید سیاسی

 در مطالعه کلان سیاسی و ملی ده سال گذشته برای ملت افغانستان نقطه عطف تاریخی به شمار می آید؛ گذشته از این که ده سال اخیر فرصتی بود که باید از رهگذر موضوعات جدید مانند دموکراسی و حقوق بشر بهره های کلان ملی و بهینه سازی های اقتصادی اجتماعی صورت می گرفت؛ اما تمامی این گزینه ها و مفاهیم جدید سیاسی آنچنان که می باید، تنها در سطح قشرهای خاصی از جامعه تعریف و بازخوانی شد که در نوع خود یک راهبرد کلان ملی به حساب آمده و خط مشی سیاسی آینده های افغانستان را رقم خواهند زد.

در مطالعه کلان سیاسی و ملی ده سال گذشته برای ملت افغانستان نقطه عطف تاریخی به شمار می آید؛ گذشته از این که ده سال اخیر فرصتی بود که باید از رهگذر موضوعات جدید مانند دموکراسی و حقوق بشر بهره های کلان ملی و بهینه سازی های اقتصادی اجتماعی صورت می گرفت؛ اما تمامی این گزینه ها و مفاهیم جدید سیاسی آنچنان که می باید، تنها در سطح قشرهای خاصی از جامعه تعریف و بازخوانی شد که در نوع خود یک راهبرد کلان ملی به حساب آمده و خط مشی سیاسی آینده های افغانستان را رقم خواهند زد.
اما در جهت امنیت کشور گام های استوارتری برداشته شده است؛ گام های وسیعی که اکنون مقامات امنیتی کشور ادعا دارند افغانستان در بعد امنیتی به حدی از توان نظامی رسیده است که به تنهایی قادر است امنیت سراسری کشور را تامین کند و با چالش های امنیتی مقابله لازمی را بنماید.
هرچند که دامنه امنیت در هر کشوری وسیع است و نسبی می نماید چنانچه تصور این که تروریزم جهانی اگر اراده کند در پیشرفته ترین کشورهای جهان می تواند نفوذ کند و تخریب نماید بعید نیست؛ لذا امکان تخریب و نفوذ گروه های از این دست در افغانستان نیز بعید نمی نماید ولی این که همان اندازه، ظرفیت امنیتی ایجاد شده تا اردوی ملی بتواند از مرزهای ملی دفاع نموده و پولیس از حریم شخصی شهروندان محافظت نماید، این یک گام مثبت به جلو است.
بناً گذشته ده سال کشور به نفع عامه مردم افغانستان ارزیابی می شود، اما سال جدیدی که پیش رو است از نگاه طبیعی چنانچه که دیده می شود، خداوند لطف و رحمت خود را بر حال مردم افغانستان روا داشته و سراسر کشور ریزش برف و باران که در واقع ریزش رحمت الهی است شده است و مردم را امیدوار نموده و به آینده سال پیش رو نوید دوباره داده است؛ امید این که سال جدیدی را خداوند، برای وطن داران عزیزمان میمون و مبارک گردانیده و ریزش رحمت خود را برملت مستدام بدارد.
از نگاه سیاسی سال جدید پیش رو نیز امیدوار کننده است، چون چیزی که در روند حکومت داری دیده می شود، برخلاف سال های گذشته خیلی از خلاها پر شده است؛ کابینه مکمل است و مانند گذشته که تعدادی از وزارت خانه با سرپرست اداره می شد، با رأی اعتماد مجلس نمایندگان این وزارت خانه اکنون با وزیران ثابت شان اداره می شوند.
همچنان از نظر مطالعات سیاست های بیرونی و کلان، افغانستان در سطح منطقه استقلال امنیتی خود را به دست گرفته و پیمان های استراتژیک با تعدادی از کشورهای اروپایی و هندوستان امضا شده و در سطح جهانی موقعیت و موقف افغانستان را ارتقا داده است. که این خود زمینه‌ای توسعه سیاسی و تجارت کلان اقتصادی را به دنبال خواهد داشت؛ مهم‌تر از همه در سال جدید پیش رو امضای سند استراتژیک با امریکا و برگزاری کنفرانس توکیو و کنفرانس شیکاگو از جمله مسایلی اند راهبردی و استراتژیک که افغانستان را در سقف بلند تر از موقعیت فعلی قرار داده و امیدهای زیادی سیاسی و اقتصادی را برای مردم افغانستان نوید خواهد داد.

0 پیام‌