تازه‌ها:

سالروز رحلت آخرین سفیر الهی حضرت محمد (ص)؛ روز اندوه بزرگ بشریت

پیامبر گرامی اسلام (ص) صلح و آشتی، آزادگی، برادری و برابری، یک رنگی و وحدت، خودباوری، عفو و بخشش و سرانجام در یک کلام او «انسانی زیستن» و «انسانی مردن» را برای بشریت تعلیم داد. بزرگ ترین هدیه آن حضرت (ص) برای جهانیان قرآن کریم است؛ کتابی که آیات آن محکم است و هر که بدان چنگ زند، نجات یابد. پیامبر عزیز اسلام، بشر افتاده در لجن زار بدبختی و جهالت را به بلندترین قله های معرفت رساند و او را به معنای واقعی اش گل سرسبد عالم ساخت. آموزه های آخرین سفیر الهی برای همه عصرها و قرن ها سرمشق است.

سرانجام زمان موعود فرارسید و پیوند میان زمین و آسمان قطع گردید. پیامبر رحمت و محبت برای همیشه رخت از جهان بربست و به سوی ابدیت شتافت. 28 صفر المظفر؛ روز اندوه بزرگ بشریت است.

رحمت للعالمین (ص) برای هدایت انسان ها، رنج های زیادی را تحمل و کرد و محنت های زیادی را به جان خرید؛ اما هیچ گاه، دست از رسالت خویش برنداشت. او زمانی از دنیا رحلت کرد که رسالت بزرگ خویش را با موفقیت تمام به پایان رسانید.

پیامبر عزیز اسلام، بشر افتاده در لجن زار بدبختی و جهالت را به بلندترین قله های معرفت رساند و او را به معنای واقعی اش گل سرسبد عالم ساخت. آموزه های آخرین سفیر الهی برای همه عصرها و قرن ها سرمشق است.

پیامبر گرامی اسلام (ص) صلح و آشتی، آزادگی، برادری و برابری، یک رنگی و وحدت، خودباوری، عفو و بخشش و سرانجام در یک کلام او «انسانی زیستن» و «انسانی مردن» را برای بشریت تعلیم داد. بزرگ ترین هدیه آن حضرت (ص) برای جهانیان قرآن کریم است؛ کتابی که آیات آن محکم است و هر که بدان چنگ زند، نجات یابد.

اما متأسفانه برخی ها که خود را از پیروان دین مقدس اسلام می دانند، با فاصله گرفتن از آموزه های ارزشمند اسلامی، راه گم کرد و نه تنها زندگی را بر خویش؛ بلکه بر سایرین نیز تلخ نموده اند.

وحشت آفرینی های جاری در دنیای اسلام که تحت نام مسلمانان انجام می شود، به شدت آزار دهنده است. خشونت های بی پایان، رنج بزرگ همه شده است. سربریدن ها، به دار آویختن ها، آتش زدن ها، انتحار کردن ها، مثله کردن ها و هزاران نگون بدبختی دیگر، نشان دهنده فراموشی و غفلت از آموزه های دین مقدس اسلام است.

اکنون مسلمانان و در کل بشریت، نیازمندتر به راهی می باشد که پیامبر رحمت للعالمین ترسیم کرده است. بدون شک، محو خشونت و رسیدن به صلح را به صورت بهتر می توان در سایه آموزه های آن معلم بزرگ بشریت یافت.

به هرترتیب، سالروز رحلت آخرین سفیر الهی، پیامبر رحمت و محبت حضرت محمد مصطفی (ص) و فرزند گرامی اش امام حسن مجتبی (ع) بدون شک، روز اندوه بزرگ مسلمانان و همه آزادی خواهان عالم است و برای تمام مسلمان تسلیت باد!

0 پیام‌