تازه‌ها:

تصویب طرح نگهداری از جنگلات/ آیا قطع بی رویه جنگلات را پایانی هست؟

به تازگی شورای وزیران کشور طرح احیا، توسعه و نگهداری از جنگلات کشور را تصویب کرده است. با این حال، پرسش اصلی این است که آیا این طرح می تواند به قطع بی رویه جنگلات کشور پایان دهد؟ شورای وزیران با نگرانی از افزایش قطع بی رویه جنگلات در کشور، بر نگهداری بیشتر از منابع طبیعی به ویژه جنگلات تاکید نموده است. قطع بی رویه جنگلات و کاهش فضای سبز یکی از عوامل اصلی افزایش آلودگی های زیست محیطی قلمداد می شود.

به تازگی شورای وزیران کشور طرح احیا، توسعه و نگهداری از جنگلات کشور را تصویب کرده است. با این حال، پرسش اصلی این است که آیا این طرح می تواند به قطع بی رویه جنگلات کشور پایان دهد؟
شورای وزیران با نگرانی از افزایش قطع بی رویه جنگلات در کشور، بر نگهداری بیشتر از منابع طبیعی به ویژه جنگلات تاکید نموده است. قطع بی رویه جنگلات و کاهش فضای سبز یکی از عوامل اصلی افزایش آلودگی های زیست محیطی قلمداد می شود.
روز گذشته (دوشنبه – 21 حوت)، وزارت زراعت و مالداری طرح احیا، توسعه و نگهداری از جنگلات را به جلسه شورای وزیران ارایه کرده و مورد تصویب این شورا قرار گرفته است.
بربنیاد این طرح پنج ساله که حاوی قانونگذاری، ظرفیت‌ سازی، احیا، نگهداری و توسعه جنگلات به خصوص جنگلات مثمر همانند؛ پسته و جلغوزه می‌ باشد، وزارت زراعت و آبیاری به کمک شهرداری های ولایات و سایر وزارت خانه های مربوط موظف به حفاظت و توسعه جنگلات و فضای سبز در کشور می گردد.
این در حالی است که کارشناسان محیط زیست یکی از عوامل افزایش آلودگی های محیط زیستی را ناشی از قطع بی رویه جنگلات و کاهش فضای سبز در کشور می دانند.
آیا فرهنگ پوشش سبز بارور خواهد شد؟
کارشناسان محیط زیست توسعه و نگهداری از پوشش سبز را یک مسوولیت اجتماعی می دانند و بر ضرورت فرهنگ سازی در میان شهروندان تاکید دارند.
جنگ های دهه های اخیر در کشور سبب شده تا بسیاری از جنگلات کشور به صورت غیرقانونی قطع شوند. کارشناسان می گویند که این امر به صورت جدی محیط زیست سالم را آسیب زده است.
با گذشت هر روز از پوشش فضای سبز در کشور کاسته می شود و روزانه صدها اصله درخت مثمر و غیرمثمر در مناطق مختلف به ویژه شرق کشور به طور غیرقانونی قطع گردیده و به منابع سوختی تبدیل شده یا به کشورهای همسایه قاچاق می گردد.
با این حال، هنوز مشخص نیست که آیا این طرح می تواند جلو قطع بی رویه جنگلات را مهار کند یا خیر؟

0 پیام‌