تاکید اصلاح طلبان بر تطبیق فیصله اخیر کمسیون انتخابات

نشست عمومی امروز مجلس نمایندگان زمانی به خشونت کشیده شد که یک عضو مجمع پارلمانی اصلاح طلبان کاربست فیصله کمسیون مستقل انتخابات را مبنی بر جابجای نه تن در ترکیب مجلس، موجه دانست و تاکید کرد که تطبیق این فیصله می تواند نقطه پایان معضلات انتخاباتی تلقی شود. در همین حال، اعضای مجمع پارلمانی اصلاح طلبان در یک نشست خبری خواهان کاربست فیصله کمسیون مستقل انتخابات مبنی بر جابجای نه عضو مجلس نمایندگان گردیدند و تصریح کردند که به خاطر منافع ملی، باید این تصمیم تطبیق گردد.

نشست عمومی امروز مجلس نمایندگان زمانی به خشونت کشیده شد که یک عضو مجمع پارلمانی اصلاح طلبان کاربست فیصله کمسیون مستقل انتخابات را مبنی بر جابجای نه تن در ترکیب مجلس، موجه دانست و تاکید کرد که تطبیق این فیصله می تواند نقطه پایان معضلات انتخاباتی تلقی شود.
در نشست پنجم سنبله مجلس نمایندگان، اعضای مجمع پارلمانی اصلاح طلبان پس از بروز خشونت، مجلس را به رسم اعتراض ترک کردند و تبانی شماری از نمایندگان برای حضور مجدد آنان در مجلس نیز به نتیجه نرسید و مجلس تا پس از عید رمضان، تعطیل شد.
در همین حال، اعضای مجمع پارلمانی اصلاح طلبان در یک نشست خبری خواهان کاربست فیصله کمسیون مستقل انتخابات مبنی بر جابجای نه عضو مجلس نمایندگان گردیدند و تصریح کردند که به خاطر منافع ملی، باید این تصمیم تطبیق گردد.
مولوی شهزاده شاهد؛ عضو مجمع پارلمانی اصلاح طلبان در این نشست خبری به رسانه ها گفت که اعضای مجمع پارلمانی اصلاح طلبان برای حل معضلات انتخاباتی، از تصمیم اخیر کمسیون مستقل انتخابات حمایت کرده و کاربست این فیصله را تنها راه حل معضلات انتخاباتی می دانند.
وی گفت: “دشواری های انتخابات، نه تنها قوه های ثلاثه دولت را تضعیف کرده؛ بل تاثیر ناگواری بر زندگی مردم افغانستان نیز گذاشته است.”
کمسیون مستقل انتخابات، پس از آن که رییس جمهور کرزی صلاحیت تصمیم گیری نهایی را برای این کمسیون مبنی بر حل معضلات انتخاباتی تفویض کرد، رییس کمسیون مستقل انتخابات از جابجای نه تن در ترکیب مجلس خبر داد و این فیصله را، نهایی عنوان نمود.
و بدین ترتیب، رییس جمهور کرزی، سازمان ملل متحد و شماری از کشورهای خارجی، از فیصله اخیر کمسیون مستقل انتخابات حمایت کرده اند و اکنون، به گونه صریح، مجمع پارلمانی اصلاح طلبان نیز از تصمیم کمسیون مستقل انتخابات اعلام حمایت کرد و انتظار می رود که به زودی، با کاربست فیصله کمسیون مستقل انتخابات، “بحران ناشی از نتایج انتخابات” حل گردد و کارها به روال متعارف خود ادامه یابد.

0 پیام‌