انتخابات و اهمیت برنامه های اقتصادی نامزدان ریاست جمهوری

اصلاح نظام اقتصادی، حمایت‏های لازم از سرمایه ‏گذاری و رشد تولید ملی در کنار توسعه ترانزیت محورهای مهمی ‏اند که دولت آینده باید به آن توجه داشته باشد؛ هرچند در سال‏های اخیر نیز در این موارد، یک سلسله فعالیت‏ها صورت گرفته است؛ اما بی‏تردید به هرپیمانه‏ ای که برنامه‏ ها و پالیسی اقتصادی کشور بهتر ساخته شوند، به همان ‏اندازه ما از توان‏مندی بهتر در این زمینه برخوردار خواهیم شد.

در سال‏های پسین، در کنار سایر مشکلات، چالش‎های امنیتی و اقتصادی، از همه بیش‏تر در کشور قد برافراشته‏ اند و مردم از نابسامانی در این دو حوزه مهم همواره در شکایت بوده ‏اند؛ به ویژه این که کمک‏های بین ‏المللی رو به کاهش است و بومی‏سازی امنیت نیز روز به روز توسعه می‏یابد.
هرچند در پهلوی تأمین امنیت، دولت تلاش دارد تا در حوزه مسایل اقتصادی، با روی ‏دست ‏گرفتن برنامه‏ های عملی برچالش‏ها فایق آید و خلای ناشی از قطع کمک ‏های خارجی را پر کند؛ اما به نظر می‏رسد، با توجه به نابسامانی‏های موجود چالش‎ها در این عرصه کمکان باقی خواهد ماند.
با این حساب، مردم با تحمل سختی‏ ها و تلخی‏ ها، چشم به افغانستان پس از 2014 دوخته ‏اند؛ افغانستانی که از لحاظ امنیتی و اقتصادی به سوی خودکفایی پیش می‏رود. لذا انتظار جامعه این است که در هر دو زمینه فوق وضعیت بهبود یابد؛ بدین معنا که رهبری آینده افغانستان در تمامی زمینه‏ ها به ویژه در دو زمینه یاد شده، طرحی قوی داشته باشند. بی‏تردید، از تمامی نامزدان ریاست جمهوری این انتظار موجود است که با برنامه‏ های کارا، مفید و موثر وارد عرصه مبارزات انتخاباتی شوند.
مردم انتظار دارند که دولت آینده، طرح‏ های راهگشا و عملی را در راستای اشتغال‏ زایی، رشد و توسعه تولید ملی و رونق ترانزیت و تجارت داشته باشند. با این حال، آنانی که برای اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری ثبت ‏نام کرده ‏اند در هیچ زمینه ‏ای از برنامه‏ های دولت خود، سرنخ نداده‏ اند و تنها به ثبت ‏نام و حمایت از کلیت نظام و از این دست مسایل بسنده نموده ‏اند.
به باور کارشناسان، این‏بار، مردم به جای چهره‏ ها، به برنامه‏ ها رای خواهند داد؛ بدین معنا که نامزدان صاحب ‏برنامه در میدان رقابت‏های انتخاباتی بهتر از کسانی استقبال خواهند شد که یا بی ‏برنامه ‏اند و یا هم برنامه ضعیف دارند.
اصلاح نظام اقتصادی، حمایت‏های لازم از سرمایه ‏گذاری و رشد تولید ملی در کنار توسعه ترانزیت محورهای مهمی ‏اند که دولت آینده باید به آن توجه داشته باشد؛ هرچند در سال‏های اخیر نیز در این موارد، یک سلسله فعالیت‏ها صورت گرفته است؛ اما بی‏تردید به هرپیمانه‏ ای که برنامه‏ ها و پالیسی اقتصادی کشور بهتر ساخته شوند، به همان ‏اندازه ما از توان‏مندی بهتر در این زمینه برخوردار خواهیم شد.
دولت آینده با توجه به این که تا هنوز اقتصاد افغانستان متکی به کمک‏های بین ‏المللی است، تلاش کند تا کشور را از این وابستگی برهاند و راه آن تمرکز روی اقتصاد ملی با محورهای مهم چون؛ توسعه کشاورزی، توجه به صنعت و تولید ملی، حمایت از سرمایه‏ گذاری و نهادینه ‏سازی تجارت و تزانزیت است. افغانستان از ظرفیت‏های خوبی در تمامی این زمینه‏ ها برخوردار است. داشته ‏های زیرزمینی و موقعیت ترانزیتی کشور، از اهمیت فوق ‏العاده برخوردار هستند که باید به گونه سالم مدیریت شوند.
روی‏هم‏رفته، انتظار می‏رود که اقتصاد به عنوان یکی از اصل‏های اساسی جایگاه خود را در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری افغانستان پیدا کند. تنها یک اقتصاد شگوفا است که افغانستان را از منگنه فقر و فلاک نجات داده می‏تواند و عامل بسیاری از پیشرفت‏های مهم در کشور می‏شود.

0 پیام‌