از پیش داوری بپرهیزید!

به ‎رغم واکنش‎ های جدی کمیسیون ‎های انتخاباتی، سازمان ملل و نهادهای مدنی؛ هنوز هم بازار پیش ‎داوری ‎ها در خصوص نتایج انتخابات ریاست‎ جمهوری و شوراهای ولایتی گرم است. با این حال، قانون انتخابات، اعلام نتایج انتخابات را تنها وظیفه کمیسیون مستقل انتخابات می‎ داند؛ لذا این نوع پیش‎ داوری‎ ها به معنای نادیده گرفتن قانون و بی‎ توجهی به کمیسیون‎ های انتخاباتی است و در نهایت هم، به مغشوش شدن اذهان عامه می ‎انجامد و حتی به باور سازمان ملل موجب «هرج و مرج» در میان مردم خواهد شد. این امر، می ‎تواند پیامدهای منفی دیگری را نیز به دنبال داشته باشد.

به ‎رغم واکنش‎ های جدی کمیسیون ‎های انتخاباتی، سازمان ملل و نهادهای مدنی؛ هنوز هم بازار پیش ‎داوری ‎ها در خصوص نتایج انتخابات ریاست‎ جمهوری و شوراهای ولایتی گرم است.

با این حال، قانون انتخابات، اعلام نتایج انتخابات را تنها وظیفه کمیسیون مستقل انتخابات می‎ داند؛ لذا این نوع پیش‎ داوری‎ ها به معنای نادیده گرفتن قانون و بی‎ توجهی به کمیسیون‎ های انتخاباتی است و در نهایت هم، به مغشوش شدن اذهان عامه می ‎انجامد و حتی به باور سازمان ملل موجب «هرج و مرج» در میان مردم خواهد شد. این امر، می ‎تواند پیامدهای منفی دیگری را نیز به دنبال داشته باشد.

بدین ترتیب، کاندیداها و طرف‎ داران آنان باید تقویم انتخاباتی را در نظرداشته باشند و اجازه دهند تا کمیسیون ‎های انتخاباتی پس از شمارش آرا و رسیدگی به شکایت‎ ها، نتایج انتخابات را اعلام کنند. هنوز روند شمارش آرا ادامه دارد، کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایت ‎های انتخاباتی به تازگی کار خود را آغاز کرده و با توجه تقلب ‎های که گفته می شود به نفع نامزدان مشخصی انجام شده، احتمال باطل شدن آرای زیادی نیز وجود دارد. آن‎ گونه که کمیسیون رسیدگی به شکایت‎ های انتخاباتی اعلام کرده، دست ‎کم 3100 شکایت به این کمیسیون رسیده و برخی از این شکایت ‎ها جدی است و روی آرای کاندیداها تأثیرگذار خواهد بود. از این جهت، هر نوع پیش ‎داوری مردود است.

از سویی‎ هم، به تازگی عبدالستار سعادت؛ رییس کمیسیون رسیدگی به شکایت‎ های انتخاباتی گفته است: «اگر به شکایات رسیدگی نشود، اگر آرای خراب، بد و تقلبی از آرای واقعی جدا نشود، جداً مشروعیت انتخابات زیر سوال می‌ رود، اما اگر پاکش کردیم، بر مشروعیت انتخابات هیچ اثری ندارد.» با این حال، سندهایی منتشر شده که حکایت ‎گر تقلب ‎های سازمان ‎یافته به نفع کاندیداهای مشخصی است. باید کمیسیون‎ شکایت‎ های انتخاباتی به این تقلب ‎ها و تخطی ‎ها رسیدگی کند و آرای پاک را از ناپاک جدا نماید.

گذشته از این، تردیدی نیست که بخش اساسی وظیفه کمیسیون ‎های انتخاباتی پاسداری از آرای مردم است. نباید به بهانه اصلاح ابرو، چشم کور شود. ستادهای انتخاباتی باید به صورت جدی ناظر شمارش آرا و رسیدگی به شکایت‎ های انتخاباتی باشند. روند شمارش آرا و رسیدگی به شکایت ‎های انتخاباتی باید شفاف و غیرجانب ‎دارانه باشد.

هرنوع دست ‎کاری به آرای مردم، به اعتبار این کمیسیون ‎ها آسیب خواهد زد. همچنان، نهادهای عدلی و قضایی با آنانی که به روند انتخابات را آسیب زده ‎اند باید به صورت جدی برخورد کند. مردم نیز انتظار دارند که تنها آرای آنان تعیین کننده باشد و رییس ‎جمهور آینده باید مشروعیت خود را از مردم بگیرد.

بنابراین، کاندیداها و طرفداران آنان باید از هر نوع پیش ‎داوری در مورد انتخابات پرهیز کنند؛ آنان نباید ذهنیت جامعه را مغشوش سازند و اجازه دهند تا کمیسیون ‎های انتخاباتی بر اساس قانون و مطابق تقویم انتخاباتی به وظایف خود رسیدگی کنند؛ اما این حق ستادهای انتخاباتی است که از روند کار این کمیسیون ‎ها نظارت کنند. کاندیداها باید به فیصله کمیسیون‎ های انتخاباتی احترام نهند و همچنان، پس از اعلام نتایج به آرای مردم افغانستان، حرمت قایل شوند.

0 پیام‌