تازه‌ها:

آوارگان فاریاب و سرنوشت نا معلوم

مردم فاریاب مانند سایر مردم افغانستان فرازو نشیبی زیادی را در گذر تاریخ دیده اند. فاریاب در طول تاریخ مخصوصا چند دهه اخیر یکی از دژهای مقاوم مقاومت وجهاد علیه تجاوز پیشگان شوروی سابق وایادی دست نشانده اش بود وتا به نتیجه نشستن ثمره جهاد اندکی از سنگر مقاومت عقب نشینی نکرد. اما بعد از روی کار آمدن نظام نوین که با ارمغان دموکراسی همراه بود وفصل جدیدی را در تاریخ افغانستان گشود

مردم فاریاب مانند سایر مردم افغانستان فرازو نشیبی زیادی را در گذر تاریخ دیده اند. فاریاب در طول تاریخ مخصوصا چند دهه اخیر یکی از دژهای مقاوم مقاومت وجهاد علیه تجاوز پیشگان شوروی سابق وایادی دست نشانده اش بود وتا به نتیجه نشستن ثمره جهاد اندکی از سنگر مقاومت عقب نشینی نکرد. اما بعد از روی کار آمدن نظام نوین که با ارمغان دموکراسی همراه بود وفصل جدیدی را در تاریخ افغانستان گشود وبا عث تحولات نوین در سطح ملی شد. وسنگرهای تازه ای با قیافه وچهره ها وایده های جدید در دوسوی میدان نبرد ایجاد گردید وبرخوردهای ملی و بین المللی خونینی را سبب شد، فاریاب هم از پیامد ناگوار آن در امان نمانده ودستخوش حوادث ناگوار پس از سقوط طالبان گردید.
تروریزم که پس از حادثه یازدهم سپتامبر نظام حمایت گرخودرا از دست داده و درافغانستان شکست خورده بود، دراین ولایت نیز رخنه نموده ودر کنار اذیت وآزارمردم محل علم مخالفت مسلحانه را در مقابل حکومت افغانستان و جامعه جهانی برداشته وراه وروش مبارزه پارتیزانی را برگزید واکنون در حدود بیش از ده سال است که با انفجارات مین های کنارجاده وحملات انتحاری چالشهائی را فرا روی حکومت افغانستان وجامعه جهانی ایجاد نموده وهر روز دراثر برخوردها میان طالبان ونیروهای ناتو مردم ملکی بیشتر ازهرکسی دیگر متضرر می گردند. که حادثه اخیر یعنی بیجا شدن حدود دوازده هزار تن از ولسوالی قیصار ولایت فاریاب در اثر عملیات نظامی ودر گیری درمحلات تازه ترین فاجعه ای است که اتفاق افتاده است.
طبق تازه ترین گزارش جمعیت صلیب سرخ افغانستان، بیجا شدگان روزهای اخیر ولسوالی قیصار ولایت فاریاب که تعداد شان به دوازده هزارتن می رسد هم اکنون با مشکلات عدیده ای روبروهستند، آب سالم به طورکافی در اختیار ندارند ودچارکمبود مواد عذائی می باشند این درحالی است که بیماری های گوناگون درمیان شان روبه گسترش است وهر روز زندگی شان راتهدید می کند.
اداره پناهندگی سازمان ملل متحد تعداد بیجا شدگان داخلی درافغانستان را در سالهای 2009 و2011 چهارصدو سی هزارتن ذکر نموده و اکنون با افزوده شدن بیجاشدگان فاریاب تعداد آن افزایش یافته است.
البته باید توجه نمود که هنوز مشکلات بیجا شدگان قبلی که در اثر ناهنجاری ها وخشونت های نظامی ومحیطی ویا حوادث طبیعی مجبور به ترک محل زندگی خود شده اند، به طور بنیادی وریشه ای حل نگردیده وهر روز با مشکلات بی شماری از قبیل نبود شرایط مناسب زندگی، نبود زمینه کسب وکار ومساعد نبودن شرایط بهداشتی وزیست محیطی، رو بروهستند. که دست ناجوانمرد حوادث درگوشه ازخاک این وطن فاجعه دیگر آفرید وجمع کثیری از هموطنان مارا ازخانه وکاشانه شان آواره ساخت.
اکنون آوارگان جدید فاریاب و بیجا شدگان قبلی کشورما محکوم به یک سرنوشت اند وآن سرنوشت نا معلوم ومساعد نبودن فضای آرام وراحت زندگی است. عامل اینگونه مشکلات وناملایمات هرچیزی که باشد، خشونت طالبان ویا عدم توجه نیروهای ناتو درضمن عملیات ضد تروریزم، نتیجه برای مردم ما یکسان خواهد بود وآن سدمه دیدن مردم محل وبیگناه افغانستان در حملات طالبان ویا ناتواست.
دراین شکی نیست در شرایط فعلی که تروریزم در هرگوشه وکنار افغانستان فاجعه جدید می آفریند، ادامه این روند مشکلی برمشکلات پیشین می افزاید. اگرتدبیر وراه حل بنیادی سنجیده نشود حوادثی از این قبیل در کنار انفجارات وعملیات انتحاری از سوی هراس افگنان اوضاع را بحرانی تر خواهد کرد. حکومت درمجموع و ارگانهای ذیربط حکومتی مخصوصا نهاد مبارزه با حوادث باید به طور ضربتی به مشکلات روزمره این بیجا شدگان رسیدگی کنند درغیرآن فاجعه عمیق وعمیقتر خواهد شد.

0 پیام‌